Onta­rio zamie­rza zaostrzyć zasa­dy dla agen­cji i firm zaj­mu­ją­cych się rekru­ta­cją pra­cow­ni­ków z zagranicy.

Źró­dła z pro­win­cyj­ne­go mini­ster­stwa pra­cy poda­ją, że pla­ny obej­mu­ją obo­wiąz­ko­we licen­cjo­no­wa­nie agen­cji, przez co pro­win­cja zyska narzę­dzie umoż­li­wia­ją­ce zamy­ka­nie tych, któ­re łamią stan­dar­dy zatrud­nie­nia. Ponad­to ma być powo­ła­ny zespół inspek­to­rów, któ­rzy zaj­mą się przy­pad­ka­mi nie­le­gal­ne­go postę­po­wa­nia z pra­cow­ni­ka­mi i odzy­ski­wa­niem nie­wy­pła­co­nych pen­sji. Mini­ster pra­cy, Mon­te McNau­gh­ton, okre­śla zmia­ny jako przy­wra­ca­nie rów­no­wa­gi mię­dzy pra­cow­ni­ka­mi i “wiel­kim biz­ne­sem”. Wcze­śniej McNau­gh­ton pod­kre­ślał, że chce przede wszyst­kim poło­żyć kres wyko­rzy­sty­wa­niu pra­cow­ni­ków zagra­nicz­nych, zabie­ra­niu im pasz­por­tów i pła­ce­niu im sta­wek niż­szych niż mini­mal­ne. Okre­ślił to mia­nem nowo­cze­sne­go niewolnictwa.

W Onta­rio dzia­ła ponad 2000 agen­cji ścią­ga­ją­cych set­ki tysię­cy pra­cow­ni­ków tym­cza­so­wych do prac sezo­no­wych i krót­ko­ter­mi­no­wych w tury­sty­ce, rol­nic­twie czy pra­cy biu­ro­wej. Pod­czas kam­pa­nii kon­tro­l­nej prze­pro­wa­dzo­nej przez mini­ster­stwo pra­cy w latach 2020–21 skon­cen­tro­wa­nej na agen­cjach rekru­tu­ją­cych pra­cow­ni­ków do domów opie­ki, na far­my, do prze­twór­ni żyw­no­ści i maga­zy­nów, inspek­to­rzy zna­leź­li dowo­dy nie­wy­pła­ce­nia wyna­gro­dzeń w łącz­nej kwo­cie 3,3 milio­na dolarów.

reklama