Photo by CDC on Unsplash

Eks­per­ci mają nadzie­ję, że w cią­gu 12–18 mie­się­cy opra­cu­ją szcze­pion­kę, któ­ra powstrzy­ma roz­prze­strze­nia­nie się koronawirusa

Rząd fede­ral­ny zawarł dwie umo­wy, aby zabez­pie­czyć milio­ny dawek poten­cjal­nej szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19.

Mini­ster ds. Usług Publicz­nych i Zamó­wień Ani­ta Anand ogło­si­ła, że ​​Otta­wa pod­pi­sa­ła umo­wy z gigan­tem far­ma­ceu­tycz­nym Pfi­zer i fir­mą bio­tech­no­lo­gicz­ną Moder­na. Pfi­zer dostar­czy swo­je­go kan­dy­da­ta na szcze­pion­kę na bazie mRNA BNT162, a Moder­na dostar­czy swo­je­go kan­dy­da­ta na szcze­pion­kę mRNA-1273.

Reklama

„Te pra­ce są bar­dzo obie­cu­ją­ce i wszy­scy z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na dzień, w któ­rym ogra­ni­cze­nia zosta­ną cał­ko­wi­cie znie­sio­ne” — powie­dzia­ła Anand pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Toron­to wraz z mini­strem nauki i prze­my­słu Navde­epem Bainsem.

Obie fir­my roz­po­czę­ły w zeszłym tygo­dniu 3 fazę badań klinicznych

Faza 3 obej­mu­je testy  na 30 000 ludzi, a wyni­ki spo­dzie­wa­ne są jesienią.

Wszyst­kie poten­cjal­ne szcze­pion­ki będą wyma­ga­ły zgo­dy orga­nu regu­la­cyj­ne­go Health Cana­da, zanim zosta­ną uży­te do zaszcze­pie­nia Kanadyjczyków.

Anand powie­dzia­ła, że umo­wa ozna­cza „waż­ny krok naprzód”. Zapew­nia, że Kana­dyj­czy­cy będą „w pierw­szym sze­re­gu”, gdy szcze­pion­ka zosta­nie zatwierdzona.

Szcze­gó­ły umo­wy są poufne.

Komu­ni­kat ten nastę­pu­je po tym, jak dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go w Kana­dzie, dr The­re­sa Tam, ostrze­gła, że ​​Kana­dyj­czy­cy nie powin­ni ocze­ki­wać, iż szcze­pion­ka COVID-19 będzie „srebr­ną kulą” , któ­ra szyb­ko zakoń­czy pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa i pozwo­li na powrót do normalności.

Jej zda­niem środ­ki towa­rzy­szą­ce, jak nosze­nie masek i dystan­so­wa­nie się mogą jesz­cze obo­wią­zy­wać 2 — 3 lata.