Prze­ma­wia­ją­cy w śro­dę w cze­skim Sena­cie sekre­tarz sta­nu USA Mike Pom­peo zazna­czył, że Chi­ny są pod nie­któ­ry­mi wzglę­da­mi trud­niej­szym prze­ciw­ni­kiem niż był ZSRR pod­czas zim­nej woj­ny. Pod­kre­ślił też, że Rosja poprzez dez­in­for­ma­cję sta­ra się pod­wa­żyć demo­kra­cję w Czechach.

“To co się teraz dzie­je to nie jest zim­na woj­na 2.0” — mówił szef ame­ry­kań­skiej dyplo­ma­cji. “Wyzwa­nie pole­ga­ją­ce na prze­ciw­sta­wie­niu się zagro­że­niu ze stro­ny Komu­ni­stycz­nej Par­tii Chin (KPCh) jest pod nie­któ­ry­mi wzglę­da­mi o wie­le trud­niej­sze” — tłu­ma­czył Pompeo.

Oce­nił, że KPCh już jest uwi­kła­na w życie poli­tycz­ne, gospo­dar­cze i spo­łecz­ne Zacho­du w spo­sób, w jaki nigdy nie był ZSRR. Pom­peo zazna­czył, że dzie­je się tak z powo­du glo­bal­nej siły chiń­skiej gospo­dar­ki, któ­ra opie­ra się też na kra­dzie­ży wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej na Zachodzie.

reklama

Sekre­tarz sta­nu USA wyra­ził jed­nak prze­ko­na­nie, że wol­ne spo­łe­czeń­stwa oka­żą się sil­niej­sze niż reżi­my autorytarne.

Mówiąc o Rosji Pom­peo zazna­czył, że Moskwa sta­ra się pod­wa­żyć bez­pie­czeń­stwo i demo­kra­cję w Cze­chach poprzez dez­in­for­ma­cję i ata­ki infor­ma­cyj­ne. “Widzie­li­śmy, jak sta­ra się ina­czej napi­sać histo­rię” — wyjaśniał.

Pom­peo wspo­mniał rów­nież o eko­no­micz­nych groź­bach ze stro­ny Chin wobec państw, któ­rych przy­wód­cy postę­pu­ją ina­czej niż życzył­by sobie tego Pekin. Te groź­by szef ame­ry­kań­skiej dyplo­ma­cji nazwał kłam­stwa­mi i z uzna­niem mówił o pla­no­wa­nej na prze­łom sierp­nia i wrze­śnia wizy­cie prze­wod­ni­czą­ce­go cze­skie­go Sena­tu Milo­sza Vystr­czi­la na Tajwanie.

Szef izby wyż­szej cze­skie­go par­la­men­tu powie­dział, że Euro­pie zawsze lepiej uda­wa­ło się pro­mo­wać demo­kra­cję, gdy robi­ła to wspól­nie ze Sta­na­mi Zjednoczonymi.

W dru­gim dniu swo­jej wizy­ty w Cze­chach Pom­peo, po roz­mo­wie z pre­mie­rem Andre­jem Babi­szem i po wystą­pie­niu w Sena­cie, zło­żył wizy­tę u pre­zy­den­ta Milo­sza Zema­na. Po spo­tka­niu, któ­re media nazwa­ły kur­tu­azyj­nym, nie opu­bli­ko­wa­no żad­ne­go komu­ni­ka­tu. Rzecz­nik pre­zy­den­ta Jirzi Ovcza­czek przed wizy­tą mówił mediom, że Zema­na i pre­zy­den­ta USA Donal­da Trum­pa łączy popar­cie dla Izraela.

Z Pra­gi Piotr Górec­ki (PAP)