Jeden z naj­bar­dziej zna­nych barów w Mis­sis­sau­dze nie zosta­nie ponow­nie otwarty
Fail­te,  irlandz­ki pub zna­ny z ogrze­wa­ne­go patio, muzy­ki na żywo i klu­bo­wej atmos­fe­ry, zamknął swo­je drzwi na dobre.

Bar, któ­ry w week­en­dy był wypeł­nio­ny po brze­gi lokal­ny­mi bie­siad­ni­ka­mi, nie zosta­nie ponow­nie otwarty.

Fail­te, podob­nie jak inne bary, zosta­ło zamknię­te na począt­ku tego roku w odpo­wie­dzi na pan­de­mię COVID-19.

Reklama

Żegnaj, Fail­te — i dzię­ku­je­my za wspomnienia.