W ramach pro­jek­tu pilo­ta­żo­we­go finan­so­wa­ne­go przez rząd fede­ral­ny fir­ma Dro­ne Deli­ve­ry Cana­da z Vau­ghan w Onta­rio będzie reali­zo­wać “bez­kon­tak­to­we” dosta­wy sprzę­tu ochron­ne­go do Geo­r­gi­na Island First Nation na jezio­rze Sim­coe. Pod­czas poje­dyn­czej dosta­wy dro­ny będą w sta­nie prze­trans­por­to­wać 4,5 kilo­gra­ma ładun­ku. Jeśli zaj­dzie taka potrze­ba, fir­ma będzie mogła wysłać więk­szy samo­lot bez­za­ło­go­wy zdol­ny do prze­wo­że­nia ładun­ku o masie 180 kg.

Wil­liam McCue, rad­ny z rezer­wa­tu, mówi, że rygor sani­tar­ny na wyspie jest utrzy­my­wa­ny dłu­żej niż w innych czę­ściach pro­win­cji. Kolej­ne fazy otwie­ra­nia gospo­dar­ki są wpro­wa­dza­ne z oko­ło 3‑tygodniowym opóź­nie­niem. Zasto­so­wa­nie dro­nów pomo­że miesz­kań­com prze­by­wa­ją­cym w izo­la­cji i pozwo­li na lep­sze przy­go­to­wa­nie się do dru­giej fali zachorowań.

Odle­głość Geo­r­gi­na Island od naj­bliż­szych miast nie jest duża, ale zor­ga­ni­zo­wa­nie dostaw stat­kiem potra­fi zająć nawet tydzień, mówi McCue. Do tego dosta­wy mogą się opóź­niać ze wzglę­du na warun­ki pogo­do­we. Dron może dole­cieć w wybra­ne miej­sce w cią­gu godzi­ny, nawet pod­czas opa­dów desz­czu czy śniegu.

Reklama

Jeśli pro­jekt pilo­ta­żo­wy zakoń­czy się suk­ce­sem, będzie moż­na pomy­śleć o dostar­cza­niu dro­na­mi np. insu­li­ny lub pro­duk­tów spożywczych.

Dro­ne Deli­ve­ry Cana­da chce uru­cho­mić podob­ną usłu­gę dla Beau­so­le­il First Nation na Geo­r­gian Bay. Wcze­śniej dostar­cza­ła pro­duk­ty medycz­ne na zle­ce­nie fir­my logi­stycz­nej z Milton.