Pobie­głem za zło­dzie­jem, a on porzu­cił skar­bo­nę – mówi pro­boszcz para­fii pw. Mat­ki Tere­sy z Kal­ku­ty w pod­po­znań­skich Kamion­kach ks. Jakub Lech­niak. Zło­dzie­ja uda­ło się zła­pać. Jak się oka­za­ło, duchow­ny jest od lat maratończykiem.

W środ­ku dnia, ok. godz. 13 do kapli­cy w pod­po­znań­skich Kamion­kach weszło dwóch męż­czyzn, któ­rzy zde­mon­to­wa­li skar­bo­nę na dani­nę die­ce­zjal­ną i wybie­gli ze świą­ty­ni. W pogoń za nimi rzu­cił się ks. Lech­niak. Uda­ło mu się dogo­nić jed­ne­go z mężczyzn.

Całość zda­rze­nia zare­je­stro­wa­ły kame­ry moni­to­rin­gu. Spraw­ca jest noto­wa­ny i został natych­miast zatrzy­ma­ny przez poli­cję. – Podob­no zło­dziej spe­cja­li­zo­wał się w okra­da­niu kościo­łów w Pozna­niu i w oko­li­cy – mówi KAI ks. Lechniak.

Pro­boszcz z Kamio­nek od wie­lu lat jest aktyw­nym uczest­ni­kiem mara­to­nów orga­ni­zo­wa­nych w Pol­sce i w Europie.

źró­dło: KAI