Budo­wa LRT zbli­ża się do jed­nej z naj­bar­dziej ruchli­wych ulic Mississaugi

Oso­by korzy­sta­ją­ce z Huron­ta­rio / Main Stre­et w Bramp­ton powin­ny liczyć się z kor­ka­mi ze wzglę­du na trwa­ją­cą budo­wę LRT.

LRT czy­li szyb­ki tram­waj po wydzie­lo­nym toro­wi­sku popro­wa­dzo­nym z Port Cre­dit GO przy Lake­sho­re Rd. na połu­dniu do ter­mi­na­lu Bramp­ton Gate­way przy Ste­eles Ave na północy.

reklama

Linia LRT będzie mia­ła 19 przy­stan­ków i w zało­że­niu ma zapew­nić inte­gra­cję Mis­sis­sau­ga Trans­i­tway, MiWay i Zum i  połą­cze­nia ze sta­cja­mi Port Cre­dit i Cook­svil­le GO.

Począt­ko­wo linia mia­ła mieć 20 km i  22 przy­stan­ki, ale inwe­stor fir­ma Metro­linx nie­daw­no poin­for­mo­wa­ła, że kasu­je pętlę City Cen­ter w Mis­sis­sau­ga, aby obni­żyć koszty.

Aby zre­ali­zo­wać budo­wę Huron­ta­rio LRT, koniecz­ne będzie zain­sta­lo­wa­nie nowych sys­te­mów wodo­cią­go­wych, kana­li­za­cji burzo­wej i sani­tar­nej, a tak­że prze­nie­sie­nie infra­struk­tu­ry telekomunikacyjnej.

Pra­ce te mają roz­po­cząć się w poło­wie wrze­śnia i trwać oko­ło rok.

Kie­row­cy powin­ni pamię­tać, że na Huron­ta­rio mię­dzy Mathe­son Blvd., a auto­stra­dą 407 w Mis­sis­sau­ga nastą­pi reduk­cja licz­by pasów ruchu. Spo­dzie­wa­ne są kor­ki. Miesz­kań­cy muszą liczyć się z hała­sem powo­do­wa­nym przez cię­ża­rów­ki, kopar­ki i inny sprzęt budowlany.

Użyt­kow­ni­cy trans­por­tu publicz­ne­go powin­ni pamię­tać, że ze wzglę­du na reduk­cję pasów wzdłuż Huron­ta­rio Stre­et moż­na spo­dzie­wać się opóź­nień na tra­sach Bramp­ton Trans­it 2,6, 7, Zum na tra­sach 502 i MiWay na tra­sach 17 , 25, 39, 42, 43, 57, 70, 103 i 104.

Prze­nie­sio­ne zosta­ną nie­któ­re przy­stan­ki autobusowe.

 

Aby przy­go­to­wać się do budo­wy LRT, usu­nię­te zosta­ną pasy roz­gra­ni­cza­nia kie­run­ków ruchu wzdłuż Huron­ta­rio Stre­et / Main Stre­et mię­dzy Der­ry­crest Dri­ve w Mis­sis­sau­ga a Bar­tley Bull Par­kway w Bramp­ton. Pra­ce te będą wyma­ga­ły rów­nież usu­nię­cia drzew znaj­du­ją­cych się w obrę­bie pasa środkowego.