Jak samowolnie umyłem Pomnik Katyński

W nie­dzie­lę 30 sierp­nia 2020. poje­cha­łem pod Pomnik Katyń­ski w Toron­to zoba­czyć jak wyglą­da ten wan­da­lizm, o jakim dono­si­li Czy­tel­ni­cy. W kon­se­kwen­cji samo­wol­nie wyczy­ści­łem pomnik… 😉