Gorą­co? Taki mamy klimat!

Każ­da ano­ma­lia pogo­do­wa jest wyko­rzy­sty­wa­na przez ide­olo­gię “wal­ki z kli­ma­tem” do pod­kre­śla­nia, że “to nasza wina” i to wpływ dzia­łal­no­ści ludzi desta­bi­li­zu­je pogodę,
poszu­kaj­my infor­ma­cji na ten temat i nie daj­my wpusz­czać się w kanał, któ­ry pro­wa­dzi do cywi­li­za­cyj­nej kata­stro­fy poprzez pozba­wie­nie nas dostęp­nej i taniej ener­gii — komen­tu­je Andrzej Kumor