Ame­ry­kań­ski Depar­ta­ment Obro­ny twier­dzi, że pomi­mo  reto­ry­ki prze­ciw­ko mili­ta­ry­za­cji kosmo­su Chi­ny zamie­rza­ją nisz­czyć cudze satelity.

Chi­ny doko­nu­ją postę­pów w opra­co­wy­wa­niu poci­sków i bro­ni elek­tro­nicz­nej, zdol­nej nisz­czyć sate­li­ty zarów­no na na niskich, jak i wyso­kich orbi­tach, twier­dzi Pen­ta­gon w rapor­cie opu­bli­ko­wa­nym 1 września .

Chi­ny mają już na wypo­sa­że­niu naziem­ne poci­ski rakie­to­we, któ­re mogą ude­rzać w sate­li­ty na niskiej orbi­cie oko­ło­ziem­skiej i „praw­do­po­dob­nie zamie­rza­ją opra­co­wać broń zdol­ną do nisz­cze­nia sate­li­tów aż do geo­syn­chro­nicz­nej orbi­ty Zie­mi (na wyso­ko­ści 35 786 km), ostrze­ga dorocz­ny raport Depar­ta­men­tu Obro­ny dla Kon­gre­su na temat zdol­no­ści woj­sko­wych Chin.

Pen­ta­gon twier­dzi, że chiń­scy stra­te­dzy woj­sko­wi uwa­ża­ją, że umie­jęt­ność uży­wa­nia sys­te­mów kosmicz­nych i blo­ko­wa­nia ich uży­cia prze­ciw­ni­kom jest klu­czem do współ­cze­snej woj­ny. W rapor­cie czy­ta­my, że Chi­ny od lat „wzmac­nia­ją swo­je zdol­no­ści woj­sko­we w prze­strze­ni kosmicz­nej pomi­mo publicz­ne­go sta­no­wi­ska prze­ciw­ko mili­ta­ry­za­cji kosmosu”.

Chi­ny nie potwier­dzi­ły publicz­nie ist­nie­nia żad­nych nowych pro­gra­mów bro­ni anty­sa­te­li­tar­nej, cho­ciaż potwier­dzi­ły, że uży­ły poci­sku anty­sa­te­li­tar­ne­go do znisz­cze­nia sate­li­ty pogo­do­we­go w 2007 r., Zdol­no­ści opra­co­wa­ne przez Chi­ny obej­mu­ją poci­ski do ude­rze­nia ż kine­tycz­ne­go, lase­ry naziem­ne, orbi­tu­ją­ce robo­ty kosmicz­ne i nad­zór kosmicz­ny do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów na całym świe­cie i w kosmosie.

Broń elek­tro­nicz­na — taka jak zakłó­ca­cze sate­li­tar­ne i zdol­no­ści cyber­ne­tycz­ne  — rów­nież jest czę­ścią chiń­skie­go arse­na­łu sys­te­mów kosmicznych.

Zgod­nie z chiń­ską stra­te­gią woj­sko­wą, ude­rze­nie w sate­li­ty obra­zu­ją­ce, nawi­ga­cyj­ne i wcze­sne­go ostrze­ga­nia prze­ciw­ni­ka mia­ło­by na celu „ośle­pie­nie i ogłu­sze­nia wro­ga”, czy­ta­my w raporcie.

Raport zauwa­ża, że ​​oprócz wzmoc­nie­nia tech­no­lo­gii bro­ni anty­sa­te­li­tar­nej, Chi­ny roz­wi­ja­ją zdol­no­ści kosmicz­ne na całym świe­cie — w sate­li­tach, pojaz­dach nośnych, czuj­ni­kach i sys­te­mach księ­ży­co­wych, wszyst­ko po to, aby pomóc w reali­za­cji dłu­go­ter­mi­no­we­go celu Chin, jakim jest domi­na­cja w prze­strze­ni kosmicznej.

 

za https://spacenews.com/