Obiekt, zna­ny od lat dwu­dzie­stych XX wie­ku jako Squ­aw’s Tit, znaj­du­je się w pobli­żu szczy­tu Mount Char­les Ste­wart i moż­na go zoba­czyć z Canmore.

Dwo­je praw­ni­ków z Alber­ty, Jude Daniels i Nata­sha Egan, od 2014 roku pra­cu­je nad zmia­ną  nazwy dla tego punk­tu orien­ta­cyj­ne­go twier­dząc, że to potocz­ne okre­śle­nie obra­ża Indian i kobiety.

„(My) jeste­śmy po pro­stu nią znie­sma­cze­ni ” — mówi Egan  „Potocz­nie ludzie nazy­wa­ją to The Tit”. „Więc nie ma już rasi­zmu, ale mizo­gi­nia pozostała”.

reklama

Sło­wo squ­aw pocho­dzi z języ­ka Algo­nqu­in i kie­dyś ozna­cza­ło po pro­stu kobie­tę, ale sta­ło się ter­mi­nem dys­kre­dy­tu­ją­cym tubyl­cze kobiety.

Egan powie­dzia­ła, że ​​chcie­li­by zapro­po­no­wać imię, któ­re uho­no­ru­je zagi­nio­ne i zamor­do­wa­ne rdzen­ne kobiety.

Nie­daw­no pod­ję­to dwie pró­by ofi­cjal­ne­go nazwa­nia tego miej­sca, ale zarząd Alber­ta Histo­ri­cal Reso­ur­ces Foun­da­tion odrzu­cił obie. Ron Kel­land, urzęd­nik zaj­mu­ją­cy się bada­nia­mi nad miej­sca­mi histo­rycz­ny­mi i koor­dy­na­tor pro­gra­mu geo­gra­ficz­ne­go w Alber­ta Cul­tu­re, powie­dział, że pierw­sza suge­stia wyko­rzy­sty­wa­ła dru­gą poło­wę obec­nej nazwy. „Z oczy­wi­stych powo­dów zarząd nie uznał tego za akceptowalne”.

Inna pro­po­zy­cja suge­ro­wa­ła, że ​​miej­sce to będzie nazy­wać się Mothe­r’s Moun­ta­in, ale Kel­land powie­dział, że zosta­ło to rów­nież odrzu­co­ne, ponie­waż zarząd chciał wybrać tra­dy­cyj­ną lub rdzen­ną nazwę.

Potocz­na nazwa jest uży­wa­ny w kil­ku prze­wod­ni­kach tury­stycz­nych i wspi­nacz­ko­wych, na mapach Google i na wie­lu stro­nach inter­ne­to­wych poświę­co­nych szlakom

W Sta­nach Zjed­no­czo­nych popu­lar­ny ośro­dek nar­ciar­ski Squ­aw Val­ley w Kali­for­nii ogło­sił w zeszłym mie­sią­cu, że zmie­ni nazwę, ponie­waż sło­wo to jest obraź­li­we. Miej­sce to było miej­scem Zimo­wych Igrzysk Olim­pij­skich 1960.