W sobo­tę w Słu­bi­cach miał miej­sce nie­miec­ko-pol­ski marsz śro­do­wisk LGBT. W jego trak­cie doszło do kolej­nej pro­fa­na­cji wize­run­ku Mat­ki Boskiej.

Marsz był rela­cjo­no­wa­ny przez face­bo­oko­wy por­tal Nasze Słu­bi­ce. Na jed­nym z opu­bli­ko­wa­nych przez nich nagrań widać gru­pę pro­wo­ka­cyj­nie ubra­nych uczest­ni­ków mar­szu nio­są­cych trans­pa­rent z wize­run­kiem Maryi z tęczo­wą aure­olą. Obok widać męż­czy­znę z trans­pa­ren­tem z hasłem „Świę­ta Trój­ca to róż­no­rod­ność” na tęczo­wym tle.