Według sta­ty­styk, jeden na czte­ry poro­dy w szpi­ta­lu w Rich­mond doty­czy mat­ki z zagranicy.

Tak zwa­na „tury­sty­ka poro­do­wa” to zja­wi­sko, gdzie przy­szłe mat­ki z innych kra­jów przy­jeż­dża­ją do Kana­dy w celu uzy­ska­nia kana­dyj­skie­go pasz­por­tu dla swo­ich nowo­rod­ków z pomi­nię­ciem stan­dar­do­wych pro­ce­sów imigracyjnych.
Ponad poło­wa miesz­kań­ców BC uwa­ża, że  obni­ża to war­tość kana­dyj­skie­go obywatelstwa.

Poro­dy doko­ny­wa­ne przez “nie­re­zy­den­tów” sta­no­wi­ły 24 pro­cent poro­dów w Rich­mond Hospi­tal, co jest nie­znacz­nym wzro­stem w porów­na­niu z rokiem poprzednim.

Licz­ba pod­sko­czy­ła o ponad jed­ną trze­cią w szpi­ta­lach St. Pau­l’s i Mount Saint Joseph w Van­co­uver, gdzie nie­re­zy­den­ci sta­no­wi­li 14 pro­cent wszyst­kich urodzeń.

Poli­ty­cy wszyst­kich trzech szcze­bli rzą­do­wych w Rich­mond naci­ska­ją na Otta­wę aby powstrzy­mać tę praktykę.

„Po pro­stu uwa­ża­my, że to nie­spra­wie­dli­we, napraw­dę degra­du­je oby­wa­tel­stwo” — powie­dział bur­mistrz Rich­mond Mal­colm Brodie.

Jas Johal, MLA BC Libe­ral w okrę­gu Rich­mond-Queens­bo­ro­ugh, twier­dzi, że pro­win­cja może wkro­czyć, pod­no­sząc opła­ty dla zagra­nicz­nych matek, aby znie­chę­cić do tej prak­ty­ki, ale odpo­wie­dzial­ność za zmia­nę prze­pi­sów spo­czy­wa na rzą­dzie federalnym.

„Jed­na czwar­ta dzie­ci uro­dzo­nych w naszym szpi­ta­lu to obco­kra­jow­cy — to już nie szpi­tal, to fabry­ka pasz­por­tów” — powie­dział. „Jeśli przy­jeż­dżasz tutaj, aby mieć dziec­ko na wizie tury­stycz­nej, to wiesz co? Wnio­sek o nada­nie oby­wa­tel­stwa jest nie­waż­ny. Taka pro­sta zmia­na zmniej­szy­ła­by, a praw­do­po­dob­nie wyeli­mi­no­wa­ła­by tury­sty­kę naro­dzin w Kana­dzie ” — dodaje.

Dwóch kon­ser­wa­ty­stów w tym regio­nie, Ken­ny Chiu i Ali­ce Wong, rów­nież wyra­zi­li swój sprze­ciw wobec tej praktyki.

Biu­ro Chiu zachę­ca ludzi do pisa­nia listów do mini­stra imi­gra­cji i ofe­ru­je pomoc w ich dostarczeniu.