Alber­ta sta­ła się pierw­szą kana­dyj­ską pro­win­cją, któ­ra zaprze­sta­ła poda­wa­nia pierw­szych dawek szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 fir­my Oxford-AstraZeneca.

Pro­win­cja twier­dzi, że będzie teraz wyko­ny­wać zastrzyk tyl­ko w nie­licz­nych przypadkach.

David Wil­liams, Chief Medi­cal Offi­cer of Health w Onta­rio, powie­dział w ponie­dzia­łek, że pro­win­cja prze­pro­wa­dza obec­nie prze­gląd sto­so­wa­nia szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca, pod­czas gdy inne pro­win­cje pró­bu­ją zna­leźć naj­lep­sze zasto­so­wa­nie pozo­sta­łych dawek szczepionki.

Onta­rio zasy­gna­li­zo­wa­ło, że praw­do­po­dob­nie będzie mie­szać szcze­pion­ki COVID-19, gdy pro­win­cja przy­go­to­wu­je się na zalew zastrzy­ków Pfi­zer i Moder­na, pod­czas gdy nie­któ­rzy leka­rze kwe­stio­nu­ją dal­sze sto­so­wa­nie AstraZeneca.

Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott powie­dzia­ła w ponie­dzia­łek, że jest praw­do­po­dob­ne, że miesz­kań­cy Onta­rio, któ­rzy otrzy­ma­li daw­kę szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca, mogą otrzy­mać inną szcze­pion­kę przy dru­giej dawce.

Elliott powie­dział, że pro­win­cja cze­ka na wyni­ki bry­tyj­skie­go bada­nia doty­czą­ce­go mie­sza­nia róż­nych szcze­pio­nek i na radę fede­ral­ne­go pane­lu ds. szczepień.

Quebec poin­for­mo­wał rów­nież, że pla­nu­je mie­szać szcze­pion­ki ze wzglę­du na nie­do­bo­ry poda­ży, zastę­pu­jąc szcze­pion­ki Pfi­zer-BioN­Tech szcze­pion­ka­mi Moder­na w celu szyb­kie­go poda­nia dru­giej daw­ki rezy­den­tom domów opie­ki długoterminowej.

Dr The­re­sa Tam, czo­ło­wy lekarz w kra­ju, powie­dzia­ła rów­nież, że Kana­da uważ­nie śle­dzi wyni­ki bry­tyj­skie­go bada­nia nad mie­sza­niem dawek.