Gre­at Cana­dian Gaming Corp. ogło­si­ło, że 28 wrze­śnia otwo­rzy swo­je kasy­na zlo­ka­li­zo­wa­ne w Onta­rio i Nowym Brunsz­wi­ku. Kasy­na są zamknię­te od 16 marca.

11 onta­ryj­skich kasyn będzie prze­strze­gać pro­win­cyj­nych wytycz­nych, któ­re naka­zu­ją m.in. ogra­ni­cza­nie do 50 licz­by osób prze­by­wa­ją­cych razem w zamknię­tych pomiesz­cze­niach. Nie będzie moż­na też grać w gry na stołach.

W przy­pad­ku kasy­na w Nowym Brunsz­wi­ku licz­ba klien­tów nie może prze­kra­czać 25 proc. mak­sy­mal­nej dopusz­czal­nej licz­by osób w loka­lu. Dostęp­nych będzie nie­co wię­cej niż poło­wa maszyn do gier.

Gre­at Cana­dian Gaming Corp. zazna­czy­ło, że roz­ma­wia z Nova Sco­tia Gaming Corp. na temat moż­li­wo­ści otwar­cia dwóch kasyn w tej pro­win­cji. Kasy­na w Kolum­bii Bry­tyj­skiej są z kolei zamknię­te naka­zem rzą­du. Dyrek­tor Rod Baker prze­wi­du­je, że docho­dy będą znacz­nie niż­sze niż zwy­kle z powo­du restryk­cji obo­wią­zu­ją­cych w poło­wie z 25 kasyn. Zwłasz­cza w Onta­rio Gre­at Cana­dian Gaming Corp. nie spo­dzie­wa się żad­ne­go dochodu.