COVID-19 może na zawsze zmie­nić pra­cę biu­ro­wą.  I ma to bar­dzo duże zna­cze­nie nie tyl­ko dla biur.

Tyl­ko uła­mek pra­cow­ni­ków, któ­rzy roz­po­czę­li pra­cę w domu pod­czas pan­de­mii COVID-19, wró­cił do pra­cy biu­ro­wej na peł­ny etat w biurach.

Rodzi to pyta­nie czy małe fir­my ota­cza­ją­ce budyn­ki biu­ro­we prze­trwa­ją. Według danych Labo­ur For­ce Survey opu­bli­ko­wa­nych w pią­tek przez Sta­ti­stics Cana­da, pra­wie trzy czwar­te z 3,4 milio­na Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy roz­po­czę­li pra­cę w domu na począt­ku kry­zy­su, w sierp­niu nadal pra­co­wa­ło zdalnie.

Inne bada­nie suge­ru­je, że wie­lu z tych pra­cow­ni­ków chcia­ło­by kon­ty­nu­ować pra­cę z domu bez­ter­mi­no­wo.  ​​45 pro­cent ankie­to­wa­nych wola­ło­by pra­co­wać zdal­nie przez co naj­mniej trzy dni w tygo­dniu. Kolej­ne 15 pro­cent chcia­ło­by pra­co­wać zdal­nie jeden lub dwa dni w tygodniu.

Bada­nie wyka­za­ło rów­nież, że mło­dzi ludzie byli bar­dziej skłon­ni uwie­rzyć, że pra­ca powin­na odby­wać się “ela­stycz­nie” i nie zale­żeć od miej­sca. Czter­dzie­ści czte­ry pro­cent respon­den­tów w wie­ku od 18 do 34 lat stwier­dzi­ło, że są prze­ko­na­ni, iż ich pra­co­daw­cy wpro­wa­dzą w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat bar­dziej ela­stycz­ną poli­ty­kę, w tym ela­stycz­ny czas pra­cy i pra­cę zdal­ną; 28 pro­cent stwier­dzi­ło, że wie­rzy, iż do tego cza­su więk­szość ludzi będzie pra­co­wać zdalnie.

Pra­ca w domu może  pozwo­lić jed­nym fir­mom na ogra­ni­cze­nie wydat­ków, ale może być kata­stro­fal­na dla małych zakła­dów usłu­go­wych, restau­ra­cji i barów wokół biur.

Prze­nie­sie­nie do pra­cy z domu ozna­cza rów­nież, że nie­któ­rzy Kana­dyj­czy­cy docho­dzą do wnio­sku, iż jeśli nie muszą pra­co­wać w cen­trum mia­sta, to tak­że nie muszą tam miesz­kać. Nie­któ­rzy decy­du­ją się na zakup domów na przed­mie­ściach, gdzie mogą dostać za taką samą kwo­tę ład­niej­sze i więk­sze lokum niż w centrum.