Por­tal doRze­czy opu­bli­ko­wał list otwar­ty do pol­skie­go mini­stra zdro­wia autor­stwa prof. dr hab. Ryszar­da Rut­kow­skie­go z bia­ło­stoc­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycznego.

“Mini­ster Zdro­wia dr Adam Nie­dziel­ski w wywia­dzie udzie­lo­nym redak­tor Beacie Lubec­kiej (Radio Zet – Adam Nie­dziel­ski zapo­wia­da “reco­ve­ry plan”. Pro­fi­lak­ty­ka, limi­ty, prio­ry­te­ty, https://www.youtube.com/watch?v=Xsd-sE0NNNo) bez mery­to­rycz­ne­go uza­sad­nie­nia odniósł się z zaska­ku­ją­cym lek­ce­wa­że­niem wobec osób mają­cych inną opi­nię na temat COVID19 niż rząd, kry­tycz­nie ana­li­zu­ją­cych – w opar­ciu o naj­now­sze, opu­bli­ko­wa­ne w 2020 roku, w reno­mo­wa­nych, zagra­nicz­nych cza­so­pi­smach nauko­wych wyni­ki badań eks­pe­ry­men­tal­nych i medycz­nych –obec­ną rze­czy­wi­stość kowi­do­wą w Pol­sce” – wska­zu­je prof. Rutkowski.

 

“Panie Mini­strze, Sza­now­ni Pań­stwo to praw­da “że Inter­net przyj­mu­je wszyst­ko”, ale na szczę­ście pozwa­la też prze­ła­my­wać rzą­do­wą cen­zu­rę i auto­cen­zu­rę pol­skich naukow­ców i leka­rzy, któ­rzy swo­im mil­cze­niem auto­ry­zo­wa­li i dalej auto­ry­zu­ją wie­lo­krot­nie bez­za­sad­ne dzia­ła­nia rzą­du (np. w spra­wie przy­mu­so­we­go nosze­nia mase­czek). Dzi­siaj bowiem w Holan­dii, Cze­chach, Szwe­cji, na Bia­ło­ru­si milio­ny ludzi cho­dzą bez mase­czek na twa­rzy, nie cho­ru­ją i nie umie­ra­ją. W Pol­sce zaś, wbrew opi­niom naukow­ców z Austra­lii, czy USA milio­ny roda­ków, w tym mło­dzież lice­al­na, stu­den­ci i scho­ro­wa­ni senio­rzy muszą nara­żać swo­je zdro­wie nosząc “cudow­ne” baweł­nia­ne masecz­ki i/lub przy­łbi­ce (Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rut­kow­ski: “Powin­ni­śmy się sku­piać na wzmac­nia­niu odpor­no­ści” https://naszkrakow.com.pl/2020/08/21/prof-drhab-n-med-ryszard-rutkowski-powinnismy-sie-skupiac-na-wzmacnianiu-odpornosci/).

W powyż­szej sytu­acji, kie­ru­jąc się ety­ką zawo­do­wą, jestem ponow­nie zobo­wią­za­ny, aby zabrać głos w imie­niu zdez­o­rien­to­wa­nych, a czę­sto zma­ni­pu­lo­wa­nych Pola­ków w nadziei na publicz­ne odnie­sie­nie się Pana Mini­stra do moich kolej­nych pytań:

1. Czy zle­cił Pan pol­skim wiru­so­lo­gom wyko­na­nie badan pozwa­la­ją­cych na usta­le­nie jaki typ wiru­sa SARS-CoV‑2 wystę­pu­je OBECNIE w Pol­sce? Jaka jest jego zja­dli­wość? Jakie zabu­rze­nia wywo­łu­je on w orga­ni­zmach zara­żo­nych zwie­rząt? Jaki jest CFR (Case Fata­li­ty Rate — wskaź­nik śmier­tel­no­ści) wśród zwie­rząt zaka­żo­nych? Jaka rze­czy­wi­stą śmier­tel­ność powo­du­je ten wirus wśród miesz­kań­ców Polski ?

2. Czy zle­cił Pan obo­wiąz­ko­we wyko­ny­wa­nie badań sek­cyj­nych wszyst­kim zmar­łym, u któ­rych testem rT- PCR stwier­dzo­no obec­ność wiru­sa SARS-CoV‑2 ? Czy stwier­dzo­no obec­ność wiru­sa SARS-CoV‑2 wyłącz­nie w noso-gar­dle, czy był on obec­ny w całym drze­wie oskrze­lo­wym ? Jakie kon­kret­ne zmia­ny cho­ro­bo­we były stwier­dzo­ne pod­czas bada­nia ana­to­mo–, histo– i cytologicznego ?

3. Czy zle­cił Pan cią­gle moni­to­ro­wa­nie: ubocz­nych obja­wów der­ma­to­lo­gicz­nych u dzie­ci, mło­dzie­ży, żoł­nie­rzy, poli­cjan­tów, pie­lę­gnia­rek i innych osób zmu­szo­nych do dłu­go­trwa­łe­go nosze­nia masek na twa­rzy i sys­te­ma­tycz­ne­go oka­za­nia skó­ry dło­ni; poja­wia­ją­cych się powi­kłań psy­chicz­nych wśród senio­rów prze­by­wa­ją­cych w Domach Opie­ki Spo­łecz­nej lub samot­nych oraz wśród dzie­ci i mło­dzie­ży; skarg zgła­sza­nych prze­ciw­ko leka­rzom rodzin­nym odma­wia­ją­cym bez­po­śred­nie­go przyj­mo­wa­nia pacjen­tów, co może – w okre­ślo­nych sytu­acjach – zgod­nie z arty­ku­łem 160 Kodek­su Kar­ne­go sta­no­wić nawet prze­stęp­stwo (http://prawo-karneadwokat.com.pl/przestepstwo-lekarza-pacjent-niebezpieczenstwo-poznan).

4. Czy popro­sił Pan pro­du­cen­tów sprze­da­wa­nych w naszym kra­ju baweł­nia­nych mase­czek o infor­ma­cję jaka jest odle­głość pomię­dzy nić­mi tka­nin z któ­rych uszy­to masecz­ki ? Czy zna Pan śred­ni­cę wiru­sa SARS-CoV‑2? Czy pol­scy naukow­cy usta­li­li jaki pro­cent wyda­la­nych z powie­trzem – przez bez­ob­ja­wo­wych nosi­cie­li lub oso­by cho­re na COVID-19 – wiru­sów SARS-CoV‑2 zatrzy­mu­ją – pod­czas nor­mal­nej wymia­ny gazo­wej, czy­li oddy­cha­nia – powszech­nie uży­wa­ne baweł­nia­ne maseczki ?

5. Czy zle­cił Pan pol­skim naukow­com, zaj­mu­ją­cym się wiru­so­lo­gią, aero­dy­na­mi­ką i aero­zo­la­mi wyko­na­nie badań w sty­lu prze­pro­wa­dzo­nych przez Ver­ma S et al. Visu­ali­zing the effec­ti­ve­ness of face masks in obstruc­ting respi­ra­to­ry jets. Phys Flu­ids 2020; 32(6):061708, DOI: 10.1063/5.0016018, któ­re poka­zu­ją jak napraw­dę roz­prze­strze­nia się wirus SARSCoV‑2 z orga­ni­zmu oso­by zaka­żo­nej do śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go? na jaką odle­głość: a) z przy­łbi­cą; b) bez maski; c) w zale­ca­nych maskach bawełnianych
jaki­mi dro­ga­mi: a) tyl­ko kro­pel­ko­wą; b) kro­pel­ko­wą i aerozolową

6. Czy zamie­rza Pan – podej­mu­jąc decy­zje doty­czą­ce COVID-19 – zre­zy­gno­wać z opie­ra­nia się wyłącz­nie o czy­sto teo­re­tycz­ne roz­wa­ża­nia mate­ma­ty­ków, infor­ma­ty­ków, sta­ty­sty­ków, epi­de­mio­lo­gów i wiru­so­lo­gów, któ­rzy czę­sto nie są nawet leka­rza­mi oraz spe­cja­li­stów cho­rób zakaź­nych, któ­rzy pre­zen­tu­ją zawę­żo­ne do swo­jej dzie­dzi­ny postrze­ga­nie cho­ro­by COVID-19?

7. Czy zamie­rza Pan roz­po­cząć nauko­wą i medycz­ną współ­pra­cę z leka­rza­mi leczą­cy­mi cho­rych w kli­ni­kach, czy oddzia­łach szpi­tal­nych. Czy prze­wi­du­je Pan Mini­ster zwró­ce­nie się o pora­dę w spra­wie cho­rych na COVID-19 do odważ­nych i racjo­nal­nie myślących:

dr Paw­ła Basiu­kie­wi­cza – kar­dio­log, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, Oddzial Kar­dio­lo­gicz­ny SPS, Szpi­tal Zachod­ni w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim https://swiatlekarza.pl/drpawel-basiukiewicz-nowe-szaty-cesarza-w-czasie-pandemii-covid-19/
dr Zbi­gnie­wa Mar­ty­ki — ordy­na­tor oddzia­łu zakaź­ne­go w Dąbro­wie Tar­now­skiej. https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-jak-nie-zadbacie-o-swoja-odpornosc-maseczkinie-pomoga-rozmowa/ar/c1-14919962
oraz niżej wymie­nio­nych, wybit­nych pol­skich leka­rzy, spe­cja­li­stów w swo­ich dziedzinach:
prof. Ryszar­dy Cha­zan – była kie­row­nik Kate­dry i Kli­ni­ki Cho­rób Wewnętrz­nych Pneu­mo­no­lo­gii i Aler­go­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w War­sza­wie https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,prof–ryszarda-chazan-okoronawirusie-i-lockdownie–trudno-mi-uwierzyc–jak-latwo-odgornymi-decyzjamiudalo-sie-zatrzymac-caly-swiat,artykul,27167777.html
prof. Wła­dy­sła­wa Pierz­cha­ły – były Kie­row­nik Kate­dry i Kli­ni­ki Pneu­mo­no­lo­gii Wydzia­łu Lekar­skie­go w Kato­wi­cach Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycznego
prof. Rafa­ła Kren­ke – kie­row­nik Kli­ni­ki Cho­rób Wewnętrz­nych, Pneu­mo­no­lo­gii i Aler­go­lo­gii War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycznego
prof. Tade­usza Płu­sy – były kie­row­nik Kli­ni­ki Cho­rób Wewnętrz­nych, Pneu­mo­no­lo­gii i Aler­go­lo­gii. w Woj­sko­wym Insty­tu­cie Medycz­nym w Warszawie
prof. Pio­tra Kuny – były kie­row­nik Kli­ni­ki Cho­rób Wewnętrz­nych, Ast­my i Aler­gii Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go nr 1 im. Nor­ber­ta Bar­lic­kie­go w Łodzi
prof. Bole­sła­wa Samo­liń­skie­go – kie­row­nik Zakła­du Pro­fi­lak­ty­ki Zagro­żeń Śro­do­wi­sko­wych i Aler­go­lo­gii WUM, Warszawa
prof. Mar­ka Lesz­ka Kowal­skie­go – kie­row­nik Kli­ni­ki Immu­no­lo­gii, Reu­ma­to­lo­gii i Aler­gii, Uni­wer­sy­tet Medycz­ny, Łódź
prof. Jac­ka Roliń­skie­go – kie­row­nik Kate­dry i Zakła­du Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej, Uni­wer­sy­tet Medycz­ny, Lublin
prof. Hen­ry­ka Ska­rzyń­skie­go – Cen­trum Słu­chu i Mowy w Kajetanach
prof. Sta­ni­sła­wa Sul­kow­skie­go – Zakład Pato­mor­fo­lo­gii Ogól­nej, Uni­wer­sy­tet Medycz­ny w Białymstoku
prof. Jac­ka Jas­se­ma – kie­row­nik Kate­dry i Kli­ni­ki Onko­lo­gii i Radio­te­ra­pii, Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny
prof. Ceza­re­go Szczy­li­ka – kie­row­nik Kli­ni­ki Onko­lo­gii Cen­tral­ne­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Medycz­ne­go w Warszawi
dr Mar­ka Balic­kie­go – psy­chia­tra, były mini­ster Zdrowia
prof. Janu­sza Heit­zma­na – kie­row­nik Kli­ni­ki Psy­chia­trii Sądo­wej, Insty­tut Psy­chia­trii i Neu­ro­lo­gii, War­sza­wa 4
prof. Rado­sła­wa Kaź­mier­skie­go – kie­row­nik Kli­ni­ki Neu­ro­lo­gii i Cho­rób Naczy­nio­wych Ukła­du Ner­wo­we­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go im. Karo­la Mar­cin­kow­skie­go w Poznaniu

8. Czy według Pana Mini­stra poniż­sze sło­wa Pio­tra Wiel­guc­kie­go opi­su­ją wła­ści­wie obec­ny stan moral­ny i etycz­ny pol­skich poli­ty­ków, naukow­ców i leka­rzy (a zwłasz­cza boją­cych się wiru­sa SARS-CoV‑2 leka­rzy rodzinnych)?
“Poli­ty­cy i kół­ka różań­co­we poli­ty­ków, czy weź­mie­cie na swo­je sumie­nie tra­ge­dię setek tysię­cy ludzi, któ­rzy stra­ci­li swo­je biz­ne­sy, pra­cę, pla­ny życio­we i marze­nia? Czy ure­gu­lu­je­cie z wła­snych kie­sze­ni ponad 100 miliar­dów dłu­gu i strat, a mówi się o 230 miliar­dach w osta­tecz­nym rachun­ku. Leka­rze, znów poli­ty­cy, „naukow­cy”, „księ­ża”! Czy spoj­rzy­cie w oczy tysiąc­om ludzi, któ­rzy stra­ci­li bli­skich albo ich stan zdro­wia to wal­ka o życie, bo i tak led­wo zipią­ca służ­ba zdro­wia prze­ro­dzi­ła się tra­gi­far­sę? Zabra­nia­li­ście ludziom odwie­dzin cięż­ko cho­rych, zabra­nia­li­ście wizyt w przy­chod­niach, a nawet udzia­łu w pogrze­bie. Jak się z tym czu­je­cie, zakła­da­cie masecz­ki i przy­łbi­ce po same oczy, żeby nie widzieć, do cze­go dopro­wa­dzi­li­ście? Poli­czy­li­ście ilu ludzi po pro­stu umar­ło z powo­du waszych histe­rii i irra­cjo­nal­nych ego­istycz­nych i mega­lo­mań­skich guseł, co nazy­wa­cie „dba­ło­ścią o innych”? Dzien­ni­ka­rze, jak wam wycho­dzi maki­jaż, gdy patrzy­cie w lustro, pro­stą linią? Dostrze­gli­ście już swo­ją śmiesz­ność? Pamię­ta­cie te radio­wo­zy, któ­re pusz­cza­li­ście non stop po osie­dlach, pamię­ta­cie piz­zę i bra­wa na bal­ko­nach dla medy­ków sie­dzą­cych w pusta­wych szpi­ta­lach? Doli­czy­li­ście się wszyst­kich swo­ich ofiar, ludzi pogrą­żo­nych w depre­sji, roz­wo­dów, kon­flik­tów rodzin­nych, macie sta­ty­sty­ki samo­bójstw, co tak skrzęt­nie liczy­li­ście w przy­pad­ku ofiar księ­ży i „wyklu­czo­nych” z LGBT?”.

Panie Mini­strze, Pań­stwo posło­wie i sena­to­ro­wie, któ­rzy skła­da­li­ście przy­się­gę Hipo­kra­te­sa i któ­rych obli­gu­je do przy­zwo­ito­ści Kodeks Ety­ki Lekar­skiej (arty­kuł 2: Naj­więk­szym naka­zem etycz­nym dla leka­rza jest dobro cho­re­go. Mecha­ni­zmy ryn­ko­we, naci­ski spo­łecz­ne, wyma­ga­nia admi­ni­stra­cyj­ne nie zwal­nia­ją leka­rza z prze­strze­ga­nia tej zasa­dy) tak jak wcze­śniej uczy­nił to Piotr Wiel­guc­ki “do was kie­ru­ję te pyta­nia i obie­cu­ję, że tuż po uzy­ska­niu mery­to­rycz­nych odpo­wie­dzi pole­cę jako wolon­ta­riusz do hisz­pań­skie­go DPS–u. Czekam!”.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku, prof. dr hab. Ryszard Rutkowski”