Gdań­skie tram­wa­je typu Alstom Kon­stal NGd99 po moder­ni­za­cji otrzy­ma­ły malo­wa­nie zgod­ne z wzo­rem jaki obo­wią­zy­wał w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku i wie­lu innych mia­stach przed­wo­jen­nych Nie­miec. Kre­mo­wo-nie­bie­skie tram­wa­je jeź­dzi­ły mię­dzy inny­mi w Berlinie.

W 1933 roku w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku, w któ­re­go bar­wach mają jeź­dzić gdań­skie tram­wa­je hitle­row­ska NSDAP zdo­by­ła 52% man­da­tów. W samych Niem­czech par­tia Adol­fa Hitle­ra zdo­by­ła wte­dy 44,5% mandatów.

Wło­da­rze Gdań­ska jakoś dziw­nie ostat­ni­mi cza­sy czę­sto nawią­zu­ją do tra­dy­cji WMG

Reklama

Być może wyja­śnia to komen­tarz A. Kumo­ra sprzed kil­ku lat: