Inspek­tor budow­la­ny ana­li­zu­je spra­wę dewe­lo­pe­ra, któ­ry budu­je na pod­sta­wie usta­wy covidowej
Inspek­tor przy­zna­je: nie jest to samo­wo­la budow­la­na, bo dewe­lo­per wyko­rzy­stu­je usta­wę, któ­ra de fac­to zawie­si­ła pra­wo budowlane.

Wspo­mnia­na usta­wa prak­tycz­nie zawie­sza pra­wo budow­la­ne i nie wyma­ga uzy­ska­nia pozwo­le­nia pod warun­kiem, że inwe­stor zade­kla­ru­je, że budo­wa pomo­że w wal­ce ze skut­ka­mi pan­de­mii. Nie musi tego w żaden spo­sób upraw­do­po­dab­niać, wystar­czy odpo­wied­nia for­muł­ka w zgłoszeniu.

Wójt Wie­li­sze­wa Paweł Kow­nac­ki natych­miast zare­ago­wał i zawia­do­mił pro­ku­ra­tu­rę i ABW (o tej dru­giej insty­tu­cji wprost jest mowa w ustawie).

Reklama

PAP infor­mu­je, że spra­wie przy­glą­da się już Powia­to­wy Inspek­tor Nad­zo­ru Budow­la­ne­go w Legio­no­wie. Inspek­tor prze­pro­wa­dził kon­tro­lę oraz wsz­czął postę­po­wa­nie w tej sprawie.

- Nie moż­na powie­dzieć, że jest to samo­wo­la budow­la­na, ponie­waż obo­wią­zu­je usta­wa, a budo­wa zosta­ła zgło­szo­na do wydzia­łu archi­tek­tu­ry zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem” – powie­dział Wal­de­mar Gra­czyk, Powia­to­wy Inspek­tor Nad­zo­ru Budow­la­ne­go w Legionowie.

- A pra­wo jest takie, że unie­waż­nia obo­wią­zy­wa­nie pra­wa budow­la­ne­go — dodał.

Teren w pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­zna­czo­ny jest pod zabu­do­wę jednorodzinną.