Para­da w Wau­ke­sha w sta­nie Wiscon­sin zosta­ła prze­rwa­na po tym, jak pod­czas trans­mi­sji na żywo moż­na było zoba­czyć samo­chód, któ­ry wje­chał w tłum

Z nasłu­chu  radia orga­nów ści­ga­nia wyni­ka­ło, że co naj­mniej dwie oso­by nie żyją, a wie­le  jest rannych.

„Na razie pro­szę omi­jać cen­trum mia­sta” – napi­sał na Face­bo­oku Depar­ta­ment Poli­cji Wau­ke­sha , doda­jąc, że w Metro Trans­it Cen­ter przy Bank St. utwo­rzo­no miej­sce łącze­nia rodzin.