Mój numer tele­fo­nu prze­stał ist­nieć w sys­te­mie moje­go pro­waj­de­ra, ale nadal dzia­ła w jego sie­ci. Pro­waj­der nie wie jak to jest możliwe…