Uro­dzi­li się na Woły­niu, pozna­li w Toronto

Pań­stwo Maria i Paweł Dubic­cy uro­dzi­li się na Woły­niu w wio­skach odle­głych o 15 km, prze­ży­li wojen­ną kata­stro­fę wyemi­gro­wa­li to Toron­to i tu się pozna­li, a następ­nie 65 lat temu pobra­li. W nie­dzie­lę 24 lip­ca w swo­jej rodzin­nej para­fii obcho­dzi­li rocz­ni­cę ślu­bu. Przez całe życie aktyw­nie dzia­ła­li w zespo­le folk­lo­ry­stycz­nym Bia­ły Orzeł. Po uro­czy­sto­ściach kościel­nych pyta­my, co w życiu jest najważniejsze.