Rząd fede­ral­ny posta­no­wił zła­go­dzić dotych­cza­so­wą poli­ty­kę doty­czą­cą podró­ży trans­gra­nicz­nych w zakre­sie łącze­nia rodzin, zwięk­sza­jąc licz­bę osób, któ­re będą mogły przy­je­chać do Kana­dy, jed­no­cze­śnie zwięk­sza­jąc moni­to­ro­wa­nie podróżnych.

Zmia­ny pozwo­lą więk­szej licz­bie człon­ków rodzi­ny na przy­jazd do Kana­dy, a tak­że umoż­li­wią stu­den­tom zagra­nicz­nym wjazd do kra­ju pod okre­ślo­ny­mi warunkami.
„Musie­li­śmy pod­jąć te kro­ki, bio­rąc pod uwa­gę, że nie jest to pro­blem krót­ko­ter­mi­no­wy” — powie­dzia­ła Haj­du. „Epi­de­mia nie znik­nie w naj­bliż­szym czasie”.

Od 8 paź­dzier­ni­ka do Kana­dy mogą przy­by­wać człon­ko­wie dal­szej rodzi­ny oby­wa­te­li Kana­dy i sta­łych miesz­kań­ców Kana­dy, w tym oso­by pozo­sta­ją­ce w wyłącz­nym związ­ku kon­ku­bi­nac­kim   od co naj­mniej jed­ne­go roku oraz ich dzie­ci pozo­sta­ją­ce na ich utrzy­ma­niu, a tak­że doro­słe dzie­ci, wnu­ki, rodzeń­stwo i dziadkowie.

reklama

W przy­pad­ku  nie­za­męż­nych dłu­go­let­nich par, któ­re nie mają wspól­ne­go adre­su, będą one musia­ły zło­żyć nota­rial­ne oświad­cze­nie o związku.

Od 8 paź­dzier­ni­ka mogą rów­nież wje­chać do kra­ju obco­kra­jow­cy nie­spo­krew­nie­ni w celach oko­licz­no­ścio­wych, takich jak bli­ski przy­ja­ciel doświad­cza­ją­cy cho­ro­by zagra­ża­ją­cej życiu, kry­tycz­ne­go ura­zu lub śmier­ci, z moż­li­wo­ścią zwol­nie­nia z kwa­ran­tan­ny w celu odwie­dze­nia umie­ra­ją­cej uko­cha­nej osoby.

Decy­zja o umoż­li­wie­niu komuś wcze­śniej­sze­go zakoń­cze­nia kwa­ran­tan­ny będzie sko­or­dy­no­wa­na z wła­dza­mi pro­win­cji lub tery­to­riów — powie­dzia­ła Hajdu.

Od 20 paź­dzier­ni­ka stu­den­ci zagra­nicz­ni, któ­rzy uczęsz­cza­ją do insty­tu­cji edu­ka­cyj­nej, któ­ra ma plan goto­wo­ści na COVID-19 zatwier­dzo­ny przez pro­win­cyj­ne lub tery­to­rial­ne wła­dze zdro­wot­ne, będą rów­nież mogli wje­chać do Kanady.

Rząd fede­ral­ny twier­dzi, że bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat tego, kto może kwa­li­fi­ko­wać się do wjaz­du, będą dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej  mini­ster­stwa w przy­szłym tygodniu.

Podróż­ni wjeż­dża­ją­cy do Kana­dy nadal będą musie­li pod­dać się kwa­ran­tan­nie przez 14 dni po przy­jeź­dzie, chy­ba że przy­zna­no im zwolnienie.

Cho­ciaż rząd  wpu­ści wię­cej osób do Kana­dy, ulep­sza rów­nież obec­ne środ­ki moni­to­ro­wa­nia, aby upew­nić się, że wszy­scy prze­strze­ga­ją  obo­wiąz­ko­wych naka­zów kwarantanny.

Nie­za­sto­so­wa­nie się do kra­jo­we­go pra­wa doty­czą­ce­go kwa­ran­tan­ny może skut­ko­wać grzyw­ną lub karą wię­zie­nia, w zależ­no­ści od powa­gi sytuacji.

Podróż­ni lecą­cy do Kana­dy muszą przejść kon­tro­lę sta­nu zdro­wia przed wej­ściem na pokład, a żaden cudzo­zie­miec wyka­zu­ją­cy obja­wy COVID-19 nie może wje­chać do kraju.