Pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych Donald Trump prze­no­si się do woj­sko­we­go szpi­ta­la, gdzie przej­dzie tera­pię prze­ciw­cia­ła­mi z powo­du zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem. 74-let­nim pre­zy­den­tem zaj­mą się leka­rze z pla­ców­ki Wal­ter Reed w Bethes­dzie w sta­nie Maryland.
Bia­ły Dom poin­for­mo­wał, że pre­zy­dent Donald Trump odczu­wa zmęczenie

reklama

Wcze­śniej Donald Trump napi­sał na Twit­te­rze, że wraz z żoną Mela­nią uda­dzą się na kwa­ran­tan­nę. Pre­zy­dent pla­nu­je przez kil­ka dni pra­co­wać zdal­nie ze szpitala.
Kalen­darz wybor­czy Donal­da Trum­pa prze­wi­dy­wał jesz­cze w ten week­end jeden wiec na Flo­ry­dzie i dwa w Win­scon­sin. Pod zna­kiem zapy­ta­nia sta­je obec­ność pre­zy­den­ta na deba­tach z jego rywa­lem, Joe Bide­nem 15 paź­dzier­ni­ka w Mia­mi oraz 22 paź­dzier­ni­ka w Nashville.

Prze­ło­żo­ne zosta­ły tak­że wyda­rze­nia z udzia­łem pierw­szej damy. Na kam­pa­nij­nym szla­ku pozo­sta­je wice­pre­zy­dent Mike Pen­ce, u któ­re­go test na obec­ność koro­na­wi­ru­sa dał nega­tyw­ny wynik. Donald Trump prze­cho­dzi COVID-19 łagod­nie, Mela­nia Trump skar­ży się na kaszel i ból gło­wy. Leka­rze twier­dzą, że pre­zy­dent znaj­du­je się w gru­pie ryzy­ka ze wzglę­du na swój wiek, wagę i styl życia.