Trzy oso­by zosta­ły prze­wie­zio­ne do szpi­ta­la po tym, jak samo­lot Air Cana­da Jazz zde­rzył się z cyster­ną pali­wo­wą fir­my Men­zies pod­czas koło­wa­nia na lot­ni­sku Pear­son Inter­na­tio­nal w Toronto.

Zda­rze­nie mia­ło miej­sce oko­ło godzi­ny 1:36 w pią­tek ET, gdy “lot 8615” koło­wał do bram­ki lot­ni­sko­wej w Ter­mi­na­lu 1. Samo­lot miał lecieć z Toron­to do Sud­bu­ry, ale wró­cił do Pear­son z powo­du złej pogo­dy w tym mieście.

Trzy oso­by dozna­ły „lek­kich obra­żeń”, stwier­dza w krót­kim oświad­cze­niu e‑mail Gre­ater Toron­to Air­port Autho­ri­ty (GTAA). Nie poda­no, czy poszko­do­wa­ni to pasa­że­ro­wie, zało­ga czy pra­cow­ni­cy lotniska.

reklama

„Zda­rze­nie nie mia­ło wpły­wu na ope­ra­cje na lot­ni­sku”, koń­czy GTAA.