Anna­mie Paul, praw­nicz­ka z Toron­to, zosta­ła nową lider­ką fede­ral­nej par­tii Zie­lo­nych. Paul, któ­ra jest ciem­no­skó­rą Żydów­ką, była uzna­wa­na za fawo­ryt­kę. W cza­sie kam­pa­nii uda­ło jej się zebrać naj­więk­szą sumę pie­nię­dzy — 206 000 dola­rów. Popar­li ją też inni kandydaci.

Paul będzie pierw­szą ciem­no­skó­rą sta­łą lider­ką dużej par­tii fede­ral­nej w Kana­dzie. Przy­wódz­two w par­tii Zie­lo­nych przej­mu­je po Eli­za­beth May. Otrzy­ma­ła 12 090 gło­sów. Dru­gie miej­sce zajął Dimi­tri Lasca­ris z wyni­kiem 10 081 gło­sów. W gło­so­wa­niu uczest­ni­czy­ło 23 877 człon­ków par­tii Zie­lo­nych, czy­li fre­kwen­cja wynio­sła 69 proc. Paul nale­ża­ła do kan­dy­da­tów o umiar­ko­wa­nych poglą­dach. Sfor­mu­ło­wa­ła pro­gram, w któ­rym posta­wi­ła na ochro­nę śro­do­wi­ska i wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu, któ­re nazwa­ła “egzy­sten­cjal­nym pro­ble­mem ludz­ko­ści”. Doma­ga się wzmoc­nie­nia podat­ku węglo­we­go i nało­że­nia opłat wyrów­naw­czych na towa­ry impor­to­wa­ne, któ­rych wyso­kość była­by uza­leż­nio­na od tego, jaka emi­sja wią­za­ła się z ich wytwo­rze­niem. Obie­cu­je wpro­wa­dze­nie zaka­zu “frac­kin­gu”, czy­li wydo­by­cia ropy meto­dą szcze­li­no­wa­nia hydrau­licz­ne­go. Inne jej postu­la­ty to wal­ka z rasi­zmem sys­te­mo­wym w RCMP, roz­po­czę­cie pro­ce­su wpro­wa­dza­nia ordy­na­cji pro­por­cjo­nal­nej, wpro­wa­dze­nie docho­du mini­mal­ne­go i uni­wer­sal­ne­go pro­gra­mu refun­da­cji leków.

Anna­mie Paul star­to­wa­ła w ostat­nich wybo­rach fede­ral­nych, ale w jej okrę­gu pew­ne zwy­cię­stwo odniósł Bill Mor­ne­au. Ona zaję­ła czwar­te miej­sce. Uda­ło jej się jed­nak zebrać cał­kiem spo­ro gło­sów i zbu­do­wać elek­to­rat Zie­lo­nych. 26 paź­dzier­ni­ka znów będzie się ubie­gać o miej­sce w Izbie Gmin. Star­tu­je w wybo­rach uzu­peł­nia­ją­cych roz­pi­sa­nych po rezy­gna­cji Mor­ne­au. Pod­kre­śla, że uro­dzi­ła się w Toron­to Cen­tre, jej mat­ka uczy­ła w szko­łach w Toron­to Cen­tre, jej bab­cia pra­co­wa­ła w obsłu­dze szpi­ta­li w Toron­to Cen­tre. Zapew­nia, że nie jest kan­dy­dat­ką wrzu­co­ną w ten okrąg tyl­ko po to, żeby tu wygrać.

Nowa lider­ka uro­dzi­ła się w Kana­dzie, a jej rodzi­ce pocho­dzą z Kara­ibów. Ukoń­czy­ła Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty i Uni­ver­si­ty of Otta­wa. Jest dwu­ję­zycz­na, mówi płyn­nie zarów­no po angiel­sku, jak i po fran­cu­sku. Wcze­śniej pra­co­wa­ła jako dorad­ca w Mię­dzy­na­ro­do­wym Try­bu­na­le Kar­nym w Hadze i ofi­cer poli­tycz­ny w przed­sta­wi­ciel­stwie Kana­dy w Unii Euro­pej­skiej, w Bruk­se­li. Dora­dza­la też wie­lu orga­ni­za­cjom pozarządowym.