Onta­rio nie zamknie 7600 małych restau­ra­cji, tyl­ko dla­te­go, że nie­wiel­ka licz­ba “czar­nych owiec” zła­ma­ła pro­to­ko­ły COVID-19, oświad­czył w śro­dę pre­mier pro­win­cji Doug Ford.

Pre­mier odniósł się w ten spo­sób do ape­li o zamknię­cie restau­ra­cji ze stro­ny głów­ne­go leka­rza Toron­to Eile­en de Vil­la i innych pro­mi­nent­nych człon­ków spo­łecz­no­ści “higie­nicz­nej”.

W zeszłym tygo­dniu w liście do władz pro­win­cji de Vil­la zwró­ci­ła uwa­gę, że spo­śród 45 aktyw­nych ognisk epi­de­mii w mie­ście powsta­łych w okre­sie od 20 do 26 wrze­śnia oko­ło 18 lub 44% mia­ło miej­sce w restau­ra­cjach, barach i miej­scach rozrywki.

„Mamy 7600 wła­ści­cie­li małych restau­ra­cji”, powie­dział Ford. „Czy chce­my znisz­czyć 7600 firm z powo­du 20 osób? Woli­my zająć się ludź­mi, któ­rzy są tymi czar­ny­mi owcami”.

Reklama

Powrót do eta­pu 2 otwie­ra­nia pro­win­cji dla restau­ra­cji i barów był­by „abso­lut­nie kata­stro­fal­ny”  powo­du­jąc pro­ble­my finan­so­we i praw­do­po­dob­nie zwią­za­ne ze zdro­wiem psy­chicz­nym — wska­zał Ford.

Jego zda­niem pro­win­cja praw­do­po­dob­nie pozba­wi­ła­by w ten spo­sób  pra­cy dzie­siąt­ki tysię­cy ludzi.

„Musi­my być bar­dzo, bar­dzo ostroż­ni, kie­dy w grę wcho­dzi życie tysię­cy ludzi ” — powie­dział. “Lek­ko tego nie traktuję.”

W śro­dę dane doty­czą­ce zdro­wia publicz­ne­go w Onta­rio potwier­dzi­ły 583 nowe przy­pad­ki pozy­tyw­nych testów COVID-19 z 173 nowy­mi przy­pad­ka­mi zgło­szo­ny­mi w Toron­to, 121 w Otta­wie, 75 w regio­nie York i 70 w Peel.

Licz­ba ta nie przy­sta­je do pro­gnoz czar­ne­go sce­na­riu­sza, któ­ry do poło­wy paź­dzier­ni­ka prze­wi­dy­wał w Onta­rio nawet 1000 nowych przy­pad­ków dziennie .

Ford prze­strzegł, że nadal oba­wia się wpły­wu nad­cho­dzą­ce­go week­en­du Świę­ta Dzięk­czy­nie­nia na te dane, zauwa­ża­jąc, że poprzed­nie świę­ta dopro­wa­dzi­ły do ​​gwał­tow­ne­go wzro­stu licz­by przypadków.