Mis­sis­sau­ga ma pią­te naj­wyż­sze staw­ki ubez­pie­czeń moto­ry­za­cyj­nych w Onta­rio, pod­czas gdy sąsied­nie Bramp­ton zaj­mu­je pierw­sze miej­sce w prowincji.

Raport LowestRates.ca potwier­dza, że ​​Mis­sis­sau­ga jest jed­nym z naj­droż­szych miejsc w Onta­rio pod wzglę­dem ubez­pie­czeń komu­ni­ka­cyj­nych. Staw­ki są o 50 pro­cent wyż­sze od śred­niej ceny na tere­nie prowincji.

LowestRates.ca porów­nu­ją­ca staw­ki ubez­pie­czeń komu­ni­ka­cyj­nych i miesz­ka­nio­wych, a tak­że kart kre­dy­to­wych, poży­czek i opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tów hipotecznych.

reklama

Peł­na lista naj­droż­szych miast w Onta­rio pod wzglę­dem ubez­pie­cze­nia samo­cho­du przed­sta­wia się następująco:

Bramp­ton (123,5% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Scar­bo­ro­ugh (83,6% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
North York (77,8% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Eto­bi­co­ke (67,7% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Mis­sis­sau­ga (50% droż­sza niż śred­nia w Onta­rio)
East York (48,1% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Mar­kham (40,8% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Toron­to (36,7% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Hamil­ton (36,2% droż­szy niż śred­nia w Onta­rio)
Rich­mond Hill (35,8% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Wind­sor (31,5% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Ajax (26,7% droż­szy niż śred­nia w Onta­rio)
Pic­ke­ring (25,2% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Bar­rie (20,7% droż­sze niż śred­nia w Onta­rio)
Osha­wa (20,2% droż­sze niż śred­nia w Ontario)