Wice­pre­zy­dent Mike Pen­ce w trak­cie deba­ty kan­dy­da­tów na wice­pre­zy­den­ta potę­pił kan­dy­da­ta Demo­kra­tów Joe Bide­na za bycie „che­er­le­ade­rem komu­ni­stycz­nych Chin”, jed­no­cze­śnie zapew­nia­jąc, że admi­ni­stra­cja Trum­pa, któ­ra chce „popra­wić” sto­sun­ki z Peki­nem, „pocią­gnie Chi­ny do odpo­wie­dzial­no­ści” za nowe­go koronawirusa.

Pod­czas wice­pre­zy­denc­kiej deba­ty w śro­dę wie­czo­rem Pen­ce powie­dział, że Chi­ny są „win­ne” za koro­na­wi­ru­sa i  „pre­zy­dent Trump nie jest z tego zadowolony”.

„Chi­ny i Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia nie gra­ły uczci­wie z Ame­ry­ka­na­mi” — powie­dział Pen­ce. „Wpu­ści­li nasz per­so­nel do Chin… dopie­ro w poło­wie lutego”.

„Pre­zy­dent Trump” — powie­dział Pen­ce. „Chce polep­szyć sto­sun­ki, ale zamie­rza pocią­gnąć Chi­ny do odpo­wie­dzial­no­ści za to, co zro­bi­li Ame­ry­ka­nom  koronawirusem”.

Sena­tor Kama­la Har­ris z Kali­for­nii kan­dy­dat­ka Demo­kra­tów na urząd wice­pre­zy­den­ta wini­ła admi­ni­stra­cję Trum­pa w związ­ku z woj­ną han­dlo­wą z Chi­na­mi, twier­dząc, że w jej rezul­ta­cie Sta­ny Zjed­no­czo­ne utra­ci­ły wie­le miejsc pracy.

Ale Pen­ce ripo­sto­wał: „Joe Biden był che­er­le­ade­rem komu­ni­stycz­nych Chin w cią­gu ostat­nich kil­ku dekad”. „Masz pra­wo do swo­ich opi­nii, nie masz pra­wa do wła­snych faktów”.

Pen­ce powie­dział, że pre­zy­dent na począt­ku admi­ni­stra­cji powie­dział, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne „potrze­bu­ją magicz­nej różdż­ki”, aby przy­wró­cić z Chin   miej­sca pra­cy stra­co­ne w prze­my­śle produkcyjnym”

„W cią­gu pierw­szych trzech lat w tej admi­ni­stra­cji utwo­rzo­no 500 000 miejsc pra­cy w prze­my­śle wytwór­czym i wła­śnie taki wzrost będzie­my kon­ty­nu­ować” — zapew­nił Pence.