Tru­de­au twier­dzi, że Otta­wa jest przy­go­to­wa­na na każ­dy wariant po wybo­rach pre­zy­denc­kich w USA, 3 listopada.

W czwar­tek pod­czas ogła­sza­nia  finan­so­wa­nia przez pań­stwo pro­duk­cji pojaz­dów elek­trycz­nych, Tru­de­au powie­dział, że oglą­dał tyl­ko „kli­py” z tele­wi­zyj­nych debat pre­zy­denc­kich i wice­pre­zy­denc­kich i dodał, że jego rząd śle­dzi rów­nież wyda­rze­nia poli­tycz­ne na połu­dnie od gra­ni­cy i ich poten­cjal­ny wpływ na Kanadę.

„Myślę, że z pew­no­ścią wszy­scy liczy­my na płyn­ną zmia­nę lub wyraź­ny wynik wybo­rów, podob­nie jak wie­lu ludzi na całym świe­cie” — powie­dział Trudeau.

reklama

Tru­de­au nie spre­cy­zo­wał kro­ków, jakie podej­mu­je rząd, aby być goto­wym na powy­bor­czą sytu­ację w USA.

„Rzą­dy w całym kra­ju, nie­za­leż­nie od szcze­bla, chcą tego same­go — zapew­nie­nia ludziom bez­pie­czeń­stwa, jak naj­szyb­sze­go przy­wró­ce­nia nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia naszej gospo­dar­ki i wspie­ra­nia tych spo­łecz­no­ści w przy­szło­ści” — powie­dział premier.

„W tej kwe­stii Pre­mier Ford, ja i wszy­scy inni znaj­du­je­my wspól­ny język”.