W spra­wie pomię­dzy parą będą­cą w sepa­ra­cji Sąd Ape­la­cyj­ny w Saskat­che­wa­nie odda­lił odwo­ła­nie ojca, aby nie szcze­pić ich  dzie­ci prze­ciw­ko COVID-19.

CBC News nie poda­ła nazwi­ska pary, aby nie iden­ty­fi­ko­wać dzieci.

W grud­niu 2021 r. mat­ka zło­ży­ła wnio­sek o wyłącz­nym decy­do­wa­niu w spra­wie szcze­pień prze­ciw­ko COVID dla swo­ich dzie­ci. Sędzia w Court of Queen’s Bench w Este­van, Sask., stwier­dził, że ojciec „sprze­ci­wiał się szcze­pie­niom z powo­dów reli­gij­nych”, i przy­znał mat­ce wła­dzę decy­do­wa­nia w tej mie­rze, ponie­waż zaszcze­pie­nie się leża­ło w „naj­lep­szym inte­re­sie dzieci”.

reklama

Ojciec  odwo­łał się od tej decy­zji. W swo­im oświad­cze­niu zazna­czył, że dzie­ci zosta­ły już zaka­żo­ne COVID i dla­te­go jest prze­ko­na­ny, że mają natu­ral­ną odpor­ność na tę cho­ro­bę. Przed­sta­wił rów­nież dwa nie­zwe­ry­fi­ko­wa­ne bada­nia medycz­ne, któ­re pod­wa­ża­ły sku­tecz­ność szczepionek.

Sąd Ape­la­cyj­ny w Saskat­che­wa­nie stwier­dził, że wnio­sek ojca, że ​​jego dzie­ci po prze­cho­ro­wa­niu mają natu­ral­ną odpor­ność na COVID‑19, nie może zostać przy­ję­ty, ponie­waż ojciec nie ma on wie­dzy medycz­nej.  „Nie moż­na przy­jąć oso­bi­stej kon­klu­zji ojca, że ​​dzie­ci mają teraz natu­ral­ną odpor­ność na COVID‑19, ponie­waż nie ma on wie­dzy medycz­nej, aby wydać taką opinię”.

Spra­wa jest podob­na do innej, któ­ra mia­ła miej­sce w zeszłym roku z udzia­łem roz­wie­dzio­nej pary miesz­kań­ców Saska­to­on. W tam­tym przy­pad­ku sędzia orzekł, że 13-let­nia dziew­czyn­ka powin­na zostać zaszcze­pio­na prze­ciw­ko COVID-19 , pomi­mo praw­ne­go sprze­ci­wu jej matki.