Ujaw­nia­my frag­men­ty pism, któ­re Fun­da­cja Życie i Rodzi­na otrzy­ma­ła od
szpi­ta­li w spra­wie pro­ce­dur doty­czą­cych zabi­ja­nia poczę­tych dzieci.
Nie­któ­re zda­nia mro­żą krew w żyłach. Pod ład­ny­mi sło­wa­mi kry­je się
prze­ra­ża­ją­ca rze­czy­wi­stość. Abor­to­wa­ne dzie­ci — jeśli uro­dzą się mimo
pró­by zabój­stwa — są pozo­sta­wia­ne na śmierć. Nie pró­bu­je się ich nawet
ratować…

Czy rozu­mie­cie jak waż­ne jest, aby wresz­cie skoń­czyć z tym
bar­ba­rzyń­stwem? Gdy maleń­stwa rodzą się żywe, wal­czą o życie, próbują
zła­pać oddech, duszą się w męczar­niach, wte­dy per­so­nel szpitali
zgod­nie z pro­ce­du­rą… ma patrzeć na to wszyst­ko i nie rato­wać dziecka
przed śmier­cią! Tak w maje­sta­cie pra­wa trak­tu­je się pol­skich obywateli
pod­da­wa­nych abor­cji. Tak kpi się z Kon­sty­tu­cji, któ­ra naka­zu­je ochronę
życia każ­de­go człowieka.

 

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny musi zakoń­czyć to barbarzyństwo

Jej postu­la­ty mogą wypeł­nić teraz sędzio­wie Try­bu­na­łu Konstytucyjnego
— 22 paź­dzier­ni­ka będą obra­do­wać i oce­nią, czy selek­cja dzie­ci ze
wzglę­du na poten­cjal­ne wro­dzo­ne cho­ro­by — jest zgod­na z Kon­sty­tu­cją RP.

Pyta­my zatem sędziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go — któ­ry przepis 
Kon­sty­tu­cji na coś takie­go pozwala? 

Kie­dy wresz­cie pra­wo do życia
prze­sta­nie być pustym fra­ze­sem i zacznie być reali­zo­wa­ne w usta­wie? 3
lata temu pra­wie milion Pola­ków zażą­da­ło ochro­ny życia
nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci sygnu­jąc pro­jekt #Zatrzy­ma­jA­bor­cję. Pora
skoń­czyć ze zbrod­nią w pol­skich szpitalach!

Może­cie się też pod­pi­sać pod pety­cją do TK:
https://www.twojepetycje.pl/petycje/o‑ochrone-zycia-dzieci-zagrozonych-aborcja-petycja-do-julii-przylebskiej/

Zbrod­nie w pol­skich szpi­ta­lach — ska­ny dokumentów:

Załą­cza­my odpo­wie­dzi z Insty­tu­tu Mat­ki i Dziec­ka, Szpi­ta­la Średzkiego 
Ser­ca Jezu­so­we­go, Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go We 
Wro­cła­wiu, Insty­tu­tu Cen­trum Zdro­wia Mat­ki Polki w Łodzi oraz Szpitala 
im. Gabrie­la Naru­to­wi­cza w Krakowie.

 

Z wyra­za­mi szacunku,
Zespół Pra­so­wy
Fun­da­cja Życie i Rodzina