Rząd Japo­nii pod­jął decy­zję o spusz­cze­niu do morza radio­ak­tyw­nej wody ze zde­wa­sto­wa­nej elek­trow­ni ato­mo­wej w Fuku­shi­mie — poin­for­mo­wa­ła w pią­tek agen­cja infor­ma­cyj­na Kyodo.

Fir­ma Tokyo Elec­tric Power Com­pa­ny zebra­ła ponad milion ton zanie­czysz­czo­nej wody, odkąd elek­trow­nia jądro­wa Fuku­shi­ma Daii­chi zosta­ła uszko­dzo­na przez ogrom­ne trzę­sie­nie zie­mi i tsu­na­mi w mar­cu 2011 roku.

Ocze­ku­je się, że spusz­cze­nie wody  wzbu­dzi oba­wy w sąsied­nich kra­jach i wywo­ła pro­te­sty rybaków.

W zeszłym tygo­dniu przed­sta­wi­cie­le japoń­skie­go prze­my­słu ryb­ne­go wezwa­li rząd, aby nie zezwa­lał na wypusz­cza­nie wody do morza, mówiąc, że zni­we­czy to lata pra­cy nad przy­wró­ce­niem  repu­ta­cji łowisk

Na począt­ku tego roku panel eks­per­tów dora­dza­ją­cych rzą­do­wi Japo­nii w spra­wie usu­wa­nia radio­ak­tyw­nej wody z elek­trow­ni zale­cił wypusz­cze­nie jej do oceanu.

za alja­ze­era