Rzą­dzą­cy libe­ra­ło­wie gro­żą wysła­niem Kana­dyj­czy­ków do urn, jeśli Par­la­ment przyj­mie wnio­sek opo­zy­cji o utwo­rze­nie komi­te­tu „anty­ko­rup­cyj­ne­go”, nazy­wa­jąc pro­po­zy­cję kon­ser­wa­ty­stów „ultra­par­tyj­ną” i „nie­od­po­wie­dzial­ną”.

W ponie­dzia­łek prze­wod­ni­czą­cy Izby Repre­zen­tan­tów, Pablo Rodri­gu­ez, wyra­ził fru­stra­cję z powo­du naci­sków kon­ser­wa­ty­stów na powo­ła­nie do życia komi­sji, któ­ra skła­da­ła­by się z 15 posłów, z zada­niem  zgłę­bia­nia skan­da­lu WE Cha­ri­ty i innych moż­li­wych kon­flik­tów inte­re­sów z udzia­łem libe­ral­nych polityków

„Kie­dy chcesz, aby rząd, skon­cen­tro­wał wszyst­kie swo­je wysił­ki na tym, cze­go żąda ten komi­tet, zamiast wal­czyć z pan­de­mią to jest to wyjąt­ko­wa nie­od­po­wie­dzial­ność” — powie­dział Rodri­gu­ez pod­czas kon­fe­ren­cji prasowej.

Rodri­gu­ez wysłał listy do wszyst­kich par­tii opo­zy­cyj­nych, gro­żąc, że przy­ję­cie we wto­rek wnio­sku kon­ser­wa­ty­stów wywo­ła „poważ­ne pyta­nia” o utra­tę przez rząd zaufa­nia Izby — co może spo­wo­do­wać wybory.

Blok Québéco­is popie­ra wnio­sek, a NDP nie pod­ję­ła osta­tecz­nej decy­zji w tej spra­wie i kon­ty­nu­uje nego­cja­cje z liberałami.

Groź­ba  libe­ra­łów nie zro­bi­ła wra­że­nia na opozycji.

„Żaden rząd w histo­rii Kana­dy nie został oba­lo­ny z powo­du wnio­sku opo­zy­cji o powo­ła­nie komi­te­tu” powie­dział kon­ser­wa­tyw­ny poseł Pier­re Poilievre.

Wal­ka o zba­da­nie skan­da­lu WE Cha­ri­ty toczy się w róż­nych komi­sjach od tygodni.