Po wie­lo­mie­sięcz­nej wal­ce o przy­wró­ce­nie kon­ta 83-let­ni Edward Wil­la­mo­wicz zTo­ron­to posta­no­wił, zamknąć swo­ją stro­nę na Face­bo­oku Poland Fore­ver z powo­du pre­sji cen­zu­ry tej korporacji

Popu­lar­na stro­na , któ­ra zosta­ła nagło­śnio­na w tele­wi­zyj­nym wywia­dzie dla pol­skich mediów Polan­dIn , zna­na z udo­stęp­nia­nia arty­ku­łów i zdjęć doty­czą­cych pol­skiej histo­rii, kul­tu­ry i poli­ty­ki, nie zosta­ła usu­nię­ta, ale jej twór­ca, Wil­la­mo­wicz, został pozba­wio­ny moż­li­wo­ści uży­wa­nie swo­je­go kon­ta oso­bi­ste­go do admi­ni­stro­wa­nia stroną.

„Od 13 maja zosta­łem zablo­ko­wa­ny. Poza komen­ta­rza­mi z nowe­go kon­ta nie mogę publi­ko­wać, usu­wać spa­mu itp.  Wszyst­ko to pomi­mo wie­lu moich ape­li na Face­bo­oku o ponow­ne włą­cze­nie kon­ta ”- napi­sał Wil­la­mo­wicz w poście na Facebooku.

Reklama

Wil­la­mo­wicz cza­sa­mi publi­ko­wał tre­ści pozy­tyw­ne wobec Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści (PiS), ale więk­szość jego postów mia­ła cha­rak­ter apo­li­tycz­ny. Mimo to, bio­rąc pod uwa­gę czę­ste wyci­sza­nie przez Face­bo­oka kon­ser­wa­tyw­nych tre­ści i stron , ist­nie­je oba­wa, że ​​zaba­no­wa­nie Wil­la­mo­wi­cza mogło być pró­bą uci­sze­nia go za publi­ko­wa­nie patrio­tycz­nych treści.

Wil­la­mo­wicz twier­dzi, że  zakaz wyda­je się wyni­kać z arty­ku­łu, któ­ry opu­bli­ko­wał na main­stre­amo­wej stro­nie inter­ne­to­wej Tho­ught­Co. zaty­tu­ło­wa­ne­go „ Przy­czy­ny II woj­ny świa­to­wej ”, na któ­rym zna­la­zło się zdję­cie Adol­fa Hitle­ra. Face­bo­ok ma zakaz publi­ko­wa­nia tre­ści, któ­re glo­ry­fi­ku­ją nazi­stów, ale pomi­mo arty­ku­łu zawie­ra­ją­ce­go głów­ne zdję­cie Adol­fa Hitle­ra, sam arty­kuł był anty­na­zi­stow­ski w tre­ści. Mimo wie­lo­krot­nych ape­li Wil­la­mo­wi­cza do Face­bo­oka i wyja­śnień, że publi­ku­je anty­hi­tle­row­ski arty­kuł, fir­ma od bli­sko pół roku nie przy­wró­ci­ła mu konta.

Wil­la­mo­wicz stwier­dza w poście, że Poland Fore­ver „zawsze była prze­ciw­ko nie­ludz­kim sys­te­mom, czy to nazi­zmo­wi, czy komunizmowi”.
Edward Wil­la­mo­wicz,  uro­dził się w Pol­sce, ale jako mło­dy czło­wiek ucie­ka­jąc przed komu­ni­zmem wyje­chał do Kana­dy. W 2015 roku zało­żył stro­nę Poland Fore­ver. Po pię­ciu latach wysił­ków zde­cy­do­wał, że nie ma już sił wal­czyć z Face­bo­okiem, bo jest to zbyt frustrujące

za https://rmx.news/