Jor­dan Peter­son kana­dyj­ski pro­fe­sor, któ­ry mówi jak jest, i któ­ry był szy­ka­no­wa­ny przez wła­dze uni­wer­sy­te­tu za odmo­wę uży­wa­nia zaim­ków oboj­nac­kich  wró­cił do Toron­to i jest „w znacz­nie lep­szym zdro­wiu” po ponad roku lecze­nia powi­kłań zwią­za­nych z uza­leż­nie­niem od leków.

W nowym fil­mie na swo­im kana­le YouTu­be pro­fe­sor psy­cho­lo­gii z Uni­ver­si­ty of Toron­to powie­dział, że zaczął przyj­mo­wać ben­zo­dia­ze­pi­ny, gru­pę leków sto­so­wa­nych w lecze­niu lęku i innych zabu­rzeń, zgod­nie z zale­ce­niem leka­rza w 2017 roku i „nigdy nie zasta­na­wiał się nad tym”.

„To był co naj­mniej błąd” — mówi na wideo. W 2019 roku jego daw­ka zosta­ła zwięk­szo­na, gdy Peter­son musiał pora­dzić sobie z  dia­gno­zą raka swo­jej żony. W tym samym roku pro­fe­sor — nie­zwy­kle popu­lar­ny —  nie tyl­ko w mediach spo­łecz­no­ścio­wych znik­nął z życia publicznego.

Był leczo­ny w Toron­to, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Rosji i Ser­bii z powo­du cze­goś, co okre­ślił jako „poważ­ne kon­se­kwen­cje odsta­wie­nia leku i  cho­ciaż jego zdro­wie się popra­wi­ło nadal ma poważ­ne kłopoty.

Rodzi­na, przy­ja­cie­le i pisa­nie pod­trzy­mu­ją go przy życiu.

„Mam nadzie­ję, że będę mógł wró­cić do cze­goś przy­po­mi­na­ją­ce­go nor­mal­ne życie. — poin­for­mo­wał na YouTu­be Jor­dan Peterson.