Kato­lic­ki i patrio­tycz­ny kalen­darz na 2021 rok

Choć media sta­ra­ją się nas prze­ko­nać, że nie doży­je­my przy­szłe­go roku (cze­kać ma nas bole­sna śmierć z powo­du Covid), to nawet gdy­by pan­de­mia nie była­by fał­szy­wa, to i tak nie umrze więk­szość z nas, ani nawet taka ilość osób by było to zauwa­żal­ne – oczy­wi­ście zgon zauwa­żą sami zain­te­re­so­wa­ni i ich rodzi­ny (jed­ne z żalem, dru­gie z ulgą i rado­ścią). War­to więc zary­zy­ko­wać i kupić sobie kalen­darz na przy­szły rok (nawet jak umrze­my na koro­no­wi­ru­sa to nad­mia­ro­wy kalen­darz i tak nie będzie naszym problemem).

Nie­zwy­kle atrak­cyj­ny jest wyda­ny (w for­ma­cie 448 stro­ni­co­wej książ­ki) przez kato­lic­kie wydaw­nic­two Jed­ność kalen­darz „365 stron życia na rok 2021”. Na łamach tej publi­ka­cji czy­tel­ni­cy znaj­dą: pora­dy lekar­skie, zna­ko­mi­te pro­ste prze­pi­sy na sma­ko­wi­te dania i dese­ry, miej­sce do noto­wa­nia oraz zapi­sy­wa­nia wyda­rzeń i rocz­nic rodzin­nych, codzien­ne listy zaku­pów, z któ­ry­mi moż­na się udać do skle­pu, infor­ma­cje, kto jest patro­nem dnia, a tak­że kto, kie­dy obcho­dzi imie­ni­ny, cie­ka­wost­ki, praw­dy wia­ry, sen­ten­cje, uży­tecz­ne rady, cie­ka­wost­ki oraz sen­ten­cje, godzi­ny wscho­dów i zacho­dów Słoń­ca oraz Księ­ży­ca, ewan­ge­licz­ne mot­ta dnia oraz nie­dziel­ne Ewan­ge­lie z komentarzami”.

Do pol­skich patrio­tów kie­ro­wa­ny jest (wyda­ny przez patrio­tycz­ne wydaw­nic­two AA) kalen­darz „Ter­mi­narz pol­ski 2021”, któ­ry „upa­mięt­nia dzie­je i wiel­kie posta­ci naszej ojczy­zny”. Ter­mi­narz opra­co­wa­ła autor­ka wie­lu ksią­żek histo­rycz­nych Joan­na Wie­licz­ka-Szar­ko­wa (żona pre­ze­sa IPN).

W „Ter­mi­na­rzu pol­skim 2021” „każ­dy dzień opa­trzo­no infor­ma­cją o naj­waż­niej­szych wyda­rze­niach z dzie­jów Pol­ski, któ­re owe­go dnia mia­ły miej­sce, a tak­że o wybit­nych Pola­kach, któ­rzy dane­go dnia uro­dzi­li się lub zmar­li. W spo­sób szcze­gól­ny zosta­ły przy­po­mnia­ne wyda­rze­nia sprzed stu lat. W czę­ści infor­ma­cyj­nej zamiesz­czo­no Kro­ni­kę dzie­jów Pol­ski, Poczet wład­ców Pol­ski, Pol­skie Hymny”.

reklama

W tej 424 stro­ni­co­wej publi­ka­cji zamiesz­czo­no też „tek­sty opi­su­ją­ce wyda­rze­nia, któ­rych rocz­ni­ce wspo­mi­na­my w roku 2021: Powsta­nia Ślą­skie, Trak­tat Ryski koń­czą­cy woj­nę pol­sko-bol­sze­wic­ką, Jasno­gór­skie Ślu­by Naro­du z 26 sierp­nia 1956 roku. Ter­mi­narz przy­po­mi­na rów­nież posta­cie: Pry­ma­sa Wyszyń­skie­go, nie­złom­nych Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go, boha­te­rów akcji pod Arse­na­łem („Rude­go”, »Alka” i „Zoś­ki«), Wan­dy Pół­taw­skiej oraz Kazi­mie­rza Gór­skie­go — legen­dar­ne­go tre­ne­ra pił­kar­skiej repre­zen­ta­cji Polski”.

Jan Boda­kow­ski