Oko­ło 1000 fun­tów (ok 450 kg) mari­hu­any zna­le­zio­no wewnątrz cię­ża­rów­ki prze­wo­żą­cej śmie­ci prze­kra­cza­ją­cej gra­ni­cę mię­dzy Sar­nią, Ont. i Port Huron, Mich.

Funk­cjo­na­riu­sze US Customs and Bor­der Pro­tec­tion (CBP) doko­na­li odkry­cia w nie­dzie­lę na przej­ściu Blue Water Bridge.

Kie­row­ca twier­dził, że prze­wo­zi miej­skie śmie­ci prze­zna­czo­ne na wysy­pi­sko śmie­ci w Michigan.

Kie­dy cię­ża­rów­ka zosta­ła zatrzy­ma­na w celu dodat­ko­we­go prze­szu­ka­nia, w wor­kach na śmie­ci zna­le­zio­no dużą ilość narkotyku

Nie posta­wio­no żad­nych zarzutów.