Sejm przy­jął usta­wę o zmia­nie nie­któ­rych ustaw, któ­ra ma na celu prze­ciw­dzia­ła­nie sytu­acjom kry­zy­so­wym zwią­za­nym z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Nie­zwy­kłe kon­tro­wer­sje budzi art. 15 usta­wy, któ­ry może suge­ro­wać, że wła­dze będą mogły teraz zmu­szać do prze­pro­wa­dza­nia obo­wiąz­ko­wych szcze­pień prze­ciw­ko koronawirusowi.

 

Art. 15 usta­wy zawie­ra w sobie zapis o „obo­wiąz­ku sto­so­wa­nia okre­ślo­nych środ­ków pro­fi­lak­tycz­nych i zabie­gów”. Budzi to kon­tro­wer­sje i nie­do­mó­wie­nia, ponie­waż, prak­ty­ka ter­mi­no­lo­gii medycz­nej wska­zu­je, że do „środ­ków pro­fi­lak­tycz­nych i zabie­gów” zali­cza się m.in. szcze­pie­nia ochron­ne. Przy­ję­cie przez Senat tych zapi­sów może ozna­czać, że szcze­pion­ki prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi mogą zostać wpro­wa­dzo­ne jako obo­wiąz­ko­we dla każ­de­go obywatela.

 

„W usta­wie z dnia 5 grud­nia 2008 r. o zapo­bie­ga­niu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi wpro­wa­dza się nastę­pu­ją­ce zmia­ny: […] w art. 46 b pkt 4. otrzy­mu­je brzmie­nie: „obo­wią­zek pod­da­nia się bada­niom lekar­skim przez oso­by cho­re i podej­rza­ne o zacho­ro­wa­nie”, b) po pkt 4 doda­je się pkt 4a w brzmie­niu: „4a) obo­wią­zek sto­so­wa­nia okre­ślo­nych środ­ków pro­fi­lak­tycz­nych i zabie­gów” – brzmi art. 13 usta­wy przy­ję­tej przez posłów.

 

Zapis jest na tyle nie­pre­cy­zyj­ny, że moż­na go inter­pre­to­wać tak­że w taki spo­sób, że rząd będzie miał peł­ne pra­wo zmu­szać oso­by do zaszcze­pie­nia się prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi, nie­za­leż­nie od ich sta­nu zdro­wia i sytu­acji pacjenta.

 

Woj­ciech Cej­row­ski komen­tu­je: „Zro­bi­li szum z Gie­ty­chem i inny­mi aresz­to­wa­nia­mi… a po cichu wpro­wa­dzi­li zapis o przy­mu­so­wych szcze­pie­niach i kafta­nach bez­pie­czeń­stwa. Fel­czer może cię obez­wład­nić na kil­ka godzin, wsa­dzić w kaftan bez­pie­czeń­stwa i poda­wać dowol­ne środ­ki” .

„O zasto­so­wa­niu środ­ka przy­mu­su bez­po­śred­nie­go decy­du­je lekarz lub fel­czer, któ­ry okre­śla rodzaj zasto­so­wa­ne­go środ­ka przy­mu­su bez­po­śred­nie­go oraz oso­bi­ście nad­zo­ru­je jego wyko­na­nie” – brzmi punkt 2. w art. 36 ustawy.

 

 

Źró­dło:   Face­bo­ok, PCh24.pl