Nie­miec­ka mini­ster obro­ny Chri­sti­ne Lam­brecht ostrze­gła w czwar­tek przed two­rze­niem związ­ku mię­dzy ruro­cią­giem Nord Stre­am 2, mają­cym trans­por­to­wać gaz ziem­ny z Rosji do Nie­miec, a róż­ni­cą zdań z Moskwą w spra­wie Ukrainy.

„Nie powin­ni­śmy łączyć (Nord Stre­am 2) z tym kon­flik­tem kon­flikt”, powie­dzia­ła Lam­brecht w wywia­dzie dla nadaw­cy rbb.

„Musi­my roz­wią­zać ten kon­flikt i musi­my go roz­wią­zać na dro­dze nego­cja­cji – to jest szan­sa, któ­rą mamy w tej chwi­li i powin­ni­śmy ją wyko­rzy­stać, a nie two­rzyć powią­za­nia z inwe­sty­cja­mi, któ­re nie mają związ­ku z tym konfliktem”.

reklama

 

za Reu­ter