Uli­ca­mi Miń­ska prze­szedł w sobo­tę kolej­ny marsz kobiet. Obroń­cy praw czło­wie­ka infor­mu­ją o co naj­mniej 10 zatrzy­ma­nych. Amba­sa­da USA na Bia­ło­ru­si ape­lu­je do swo­ich oby­wa­te­li o zro­bie­nie zapa­sów wody, jedze­nia i leków w związ­ku z moż­li­wym straj­kiem generalnym.

 

Uczest­nicz­ki mar­szu nio­sły wyko­rzy­sty­wa­ne przez bia­ło­ru­ską opo­zy­cję fla­gi w bia­ło-czer­wo­no-bia­łych bar­wach, pla­ka­ty i bia­ło-czer­wo­ne para­so­le. Według ser­wi­su TUT.by w mani­fe­sta­cji wzię­ło udział ok. 200 osób.

reklama

Akcje soli­dar­no­ści odby­ły się też w innych bia­ło­ru­skich mia­stach, a tak­że np. w Kijo­wie i w Tokio — poda­je TUT.by.

Tego dnia zor­ga­ni­zo­wa­no tak­że rajd zwo­len­ni­ków władz i nie­wiel­kie pro­łu­ka­szen­kow­skie mityn­gi — infor­mu­ją media.

W nie­dzie­lę upły­wa ter­min tzw. naro­do­we­go ulti­ma­tum, któ­re posta­wi­ła Alak­san­dro­wi Łuka­szen­ce opo­zy­cjo­nist­ka Swia­tła­na Cicha­no­uska. Zapo­wie­dzia­ła ona, że ogło­si ogól­no­kra­jo­wy strajk, jeże­li do 25 paź­dzier­ni­ka włącz­nie Łuka­szen­ka nie speł­ni trzech żądań. Wezwa­ła Łuka­szen­kę do ogło­sze­nia swo­jej dymi­sji, do cał­ko­wi­te­go zaprze­sta­nia prze­mo­cy na uli­cach oraz do zwol­nie­nia wszyst­kich więź­niów politycznych.

W związ­ku z zapo­wie­dzią Cicha­no­uskiej amba­sa­da USA w Miń­sku wyda­ła komu­ni­kat, w któ­rym wezwa­ła swo­ich oby­wa­te­li prze­by­wa­ją­cych na Bia­ło­ru­si, by nie bra­li dzia­łu w maso­wych akcjach, zro­bi­li zapa­sy wody, jedze­nia i leków, a tak­że mie­li zapas gotów­ki na co naj­mniej trzy dni.

Na Bia­ło­ru­si od 9 sierp­nia trwa­ją pro­te­sty prze­ciw­ko sfał­szo­wa­niu wyni­ków wybo­rów pre­zy­denc­kich. (PAP)