Jeże­li w naj­bliż­szych dniach będzie­my obser­wo­wa­li ska­lę wzro­stów na pozio­mie 2,5 do 3 tys. zaka­żeń dzien­nie, nie­ste­ty moż­na prze­wi­dy­wać, że w krót­kim cza­sie może dojść do lock­dow­nu — powie­dział w czwar­tek rzecz­nik resor­tu zdro­wia Woj­ciech Andru­sie­wicz. W cią­gu ostat­niej doby potwier­dzo­no 20 tys.156 zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem i 301 zgo­nów — naj­wię­cej od począt­ku epidemii.

“Na śro­do­wy rekord nowych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa wpły­nął brak odpo­wie­dzial­no­ści restau­ra­to­rów i ich gości — uznał rzecz­nik  @MZ_GOV_PL Woj­ciech Andru­sie­wicz. — cele­bru­ją, spo­ży­wa­jąc nie tyl­ko dania, ale i alkohol.”

Ostat­niej doby wyko­na­no ponad 67,8 tys. testów na obec­ność koronawirusa.

Z powo­du COVID-19 zmar­ło w Pol­sce 46 osób, nato­miast z powo­du współ­ist­nie­nia COVID-19 z inny­mi scho­rze­nia­mi zmar­ło 255 osób.

Rzecz­nik MZ w Radiu Plus pyta­ny, czy w związ­ku ze wzro­stem cho­rych nie zabrak­nie respi­ra­to­rów dla pacjen­tów, odparł, że w goto­wo­ści jest dodat­ko­wy sprzęt -“Naszą tro­ską nie jest sam sprzęt, bo jego na pew­no wystar­czy, ale per­so­nel, któ­ry musi być przy tym sprzę­cie, musi ten sprzęt obsłu­gi­wać. Teraz czy­ni­my sta­ra­nia, by per­so­nel był dostęp­ny” — powie­dział Andrusiewicz.

Zazna­czył, że “gra­ni­cą, któ­rą będzie już trud­no prze­su­nąć, to 30 tys. osób cho­rych na covid, znaj­du­ją­cych się w szpitalu”.

Pyta­ny, czy resort zdro­wia bada wpływ pro­te­stów w spra­wę abor­cji na moż­li­wy wzrost zaka­żeń, Andru­sie­wicz przy­po­mniał, że im wię­cej inte­rak­cji spo­łecz­nych, tym wię­cej zakażeń.

“Trud­no powie­dzieć, czy to będzie lock­down, bo to będzie zale­ża­ło od ska­li wzro­stu, któ­ry zano­tu­je­my dzi­siej­sze­go poran­ka. Na pew­no jeże­li w naj­bliż­szych dniach będzie­my obser­wo­wa­li tą ska­lę wzro­stów na pozio­mie 2,5 do 3 tys. zaka­żeń, to nie­ste­ty moż­na prze­wi­dy­wać, że do takie­go lock­dow­nu w krót­kim a nie dłu­gim cza­sie może dojść” — powie­dział Andrusiewicz.