Bank Kana­dy utrzy­mał swo­ją klu­czo­wą sto­pę pro­cen­to­wą bez zmian na pozio­mie 0,25 proc. Zda­niem jego eko­no­mi­stów,  gospo­dar­ka kra­ju nie odzy­ska w peł­ni tego, co zosta­ło utra­co­ne przez COVID-19 do 2022 r., a dro­ga do tego celu będzie zależ­na od ścież­ki pandemii.

Opu­bli­ko­wa­ne w śro­dę zak­tu­ali­zo­wa­ne pro­gno­zy ban­ku sza­cu­ją, że w tym roku gospo­dar­ka skur­czy się o 5,7 proc., ale w przy­szłym roku wzro­śnie o 4,2 proc., a w 2022 r. O 3,7 proc.

Raport prze­wi­du­je rów­nież, że kra­jo­wy baro­metr infla­cji, wskaź­nik cen kon­sump­cyj­nych Sta­ti­stics Cana­da, pozo­sta­nie do 2022 roku poni­żej celu ban­ku wyno­szą­ce­go 2%.