Były mini­ster finan­sów Bill Mor­ne­au stwier­dził w wywia­dzie udzie­lo­nym CBC, że przed dru­gą falą COVID-19 kana­dyj­ska gospo­dar­ka mia­ła szan­sę, by się odbić. Teraz jed­nak dro­ga do odbu­do­wy będzie dłu­ga i wybo­ista, zwłasz­cza dla nie­któ­rych sek­to­rów. Kana­dyj­czy­cy powin­ni być goto­wi na trud­niej­sze okre­sy. Sytu­acja finan­so­wa rzą­du jest trud­niej­sza niż się spo­dzie­wa­no na począt­ku roku.

Mor­ne­au dodał, że jego następ­czy­ni, Chry­stia Fre­eland, będzie musia­ła wkrót­ce pod­jąć sze­reg decy­zji, co zro­bić z sek­to­ra­mi gospo­dar­ki szcze­gól­nie cięż­ko doświad­czo­ny­mi przez pan­de­mię, a jed­no­cze­śnie utrzy­mać „zdro­wą kon­ku­ren­cję w przy­szło­ści”. Mor­ne­au wymi­nił tu na przy­kład linie lot­ni­cze i turystykę.

Już wcze­śniej Mor­ne­au mówił, że kolo­sal­ny defi­cyt budże­to­wy będzie nie­unik­nio­ny. Rząd fede­ral­ny po raz ostat­ni przed­sta­wiał nowy budżet ponad 18 mie­się­cy temu. Fre­eland przy­go­to­wu­je aktu­ali­za­cję budże­tu, któ­ra ma być zna­na w cią­gu kolej­nych kil­ku tygo­dni. Ostat­nia aktu­ali­za­cja, przed­sta­wio­na przez Mor­ne­au w lip­cu, zawie­ra­ła pro­gno­zę defi­cy­tu na pozio­mie 343 miliar­dów dola­rów w bie­żą­cym roku.

Reklama

Mor­ne­au zre­zy­gno­wał ze sta­no­wi­ska mini­stra finan­sów, gdy wybuchł skan­dal z WE Cha­ri­ty. Wte­dy mówio­no też o nie­po­ro­zu­mie­niach mię­dzy nim a pre­mie­rem Justi­nem Tru­de­au. Mini­stro­wi finan­sów zarzu­ca­no, że jest zbyt oszczęd­ny i nie kwa­pi się do rzą­do­wej inter­wen­cji. Pod­czas wywia­du Mor­ne­au stwier­dził, że na począt­ku pan­de­mii jego współ­pra­ca z pre­mie­rem ukła­da­ła się bar­dzo dobrze, obaj byli zgod­ni co do pro­gra­mu zasił­ków. Pan­de­mia jest jed­nak trud­nym i stre­su­ją­cym cza­sem, więc nie­któ­re dni były gor­sze i zaczę­ły poja­wiać się zgrzyty.

Osta­tecz­nie Tru­de­au poparł kan­dy­da­tu­rę Mor­ne­au na sekre­ta­rza gene­ral­ne­go OECD (Orga­ni­sa­tion for Eco­no­mic Co-ope­ra­tion and Deve­lop­ment). Były mini­ster mówi, że zale­ży mu na tej posa­dzie, bo chce pomóc w koor­dy­no­wa­niu reak­cji gospo­dar­ki świa­to­wej na COVID-19, a tak­że uczest­ni­czyć w pra­cach doty­czą­cych zmian kli­ma­tu i pla­nów opo­dat­ko­wa­nia i regu­la­cji inter­ne­to­wych gigan­tów takich jak Face­bo­ok czy Google. 37 kra­jów człon­kow­skich OECD będzie wybie­rac nowe­go prze­wod­ni­czą­ce­go w mar­cu 2021.