Miesz­kań­cy Peel Region w wie­ku 50 lat i star­si mogą w tym tygo­dniu zacząć rezer­wo­wać ter­mi­ny szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19.

Od piąt­ku miesz­kań­cy Peel uro­dze­ni od 1971 roku mogą zacząć rezer­wo­wać swo­je szcze­pie­nia w  szpi­ta­lach, pla­ców­kach zdro­wia publicz­nych i kli­ni­kach maso­wych szczepień.

Dr Law­ren­ce Loh, głów­ny lekarz Peel, ogło­sił to w śro­dę rano pod­czas aktu­ali­za­cji w Brampton.

 

„Chcę jasno powie­dzieć, że szyb­kie prze­su­nię­cie się w dół prze­dzia­łu wie­ko­we­go będzie naj­szyb­szym i naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem na zaszcze­pie­nie Peel w jak naj­krót­szym cza­sie” — powiedział.

Ter­mi­ny szcze­pień moż­na umó­wić na stro­nie inter­ne­to­wej Peel lub dzwo­niąc pod numer 905–791-5202.

Loh dodał, że opu­bli­ku­je peł­ny har­mo­no­gram szcze­pień każ­dej gru­py wie­ko­wej do poło­wy maja na jutrzej­szym posie­dze­niu rady regionalnej.

W śro­dę w Peel Region zare­je­stro­wa­no 596 nowych przy­pad­ków COVID-19, w porów­na­niu z 561 dzień temu.