Toron­toń­ski szpi­tal Sick Kids otrzy­mał w ponie­dzia­łek dota­cję w wyso­ko­ści 100 milio­nów dola­rów. Dar­czyń­cą jest Peter Gil­gan, wła­ści­ciel Mat­ta­my Homes. Mówiąc o dota­cji stwier­dził, że nikt nie zasłu­gu­je na nią bar­dziej niż nasi naj­mniej­si. Dodał, że ten szpi­tal potra­fi czy­nić cuda.

Pie­nią­dze zosta­ły prze­ka­za­ne w ramach kam­pa­nii Sick Kids VS Limits. Potrze­ba kwo­ty 1,3 milio­na dola­rów na roz­bu­do­wę szpi­tal­ne­go kam­pu­su, budo­wę m.in. wie­ży z oddzia­ła­mi opie­ki przy Uni­ver­si­ty Ave­nue. Budy­nek ma się nazy­wać Peter Gil­gan Fami­ly Patient Care Tower. Budo­wa ma się zacząć w paź­dzier­ni­ku 2019.

Nie jest to pierw­sza dota­cja Gil­ga­na na rzecz Sick­Kids. Wcze­śniej jego fun­da­cja prze­ka­za­ła 40 milio­nów na budo­wę Sick Kids Cen­tre for Rese­arch and Learning.


Reklama