Wice­pre­mier Chry­stia Fre­eland zapew­nia, że dyplo­ma­ci Kana­dy będą goto­wi pomóc Kana­dyj­czy­kom miesz­ka­ją­cym na połu­dnie od gra­ni­cy, jeśli po wybo­rach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych poja­wią się kłopoty.

-Obo­wiąz­kiem rzą­du fede­ral­ne­go jest pomoc Kana­dyj­czy­kom prze­by­wa­ją­cym poza kra­jem, bez wzglę­du na to, gdzie się znaj­du­ją — dodaje.

Nie­któ­rzy obser­wa­to­rzy wybo­rów pre­zy­denc­kich w USA spo­dzie­wa­ją się  że ich wynik będzie nadal nie­pew­ny. W spo­la­ry­zo­wa­nym ame­ry­kań­skim śro­do­wi­sku poli­tycz­nym, w któ­rym na począt­ku tego roku doszło do starć mię­dzy demon­stran­ta­mi a poli­cją w wie­lu mia­stach, może to poten­cjal­nie dopro­wa­dzić do nie­po­ko­jów społecznych.

reklama

Fre­eland powie­dzia­ła, że rząd ma pla­ny i będzie goto­wy na każ­dą ewentualność.