Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki ogło­sił w śro­dę nowe ogra­ni­cze­nia koro­na­wi­ru­so­we. Będą one obo­wią­zy­wać od sobo­ty do 29 listopada.

Listo­pad będzie jed­nym z naj­trud­niej­szych mie­się­cy, naj­trud­niej­szych momen­tów w cza­sie pan­de­mii, przed nami zatem arcy­trud­ny czas, pan­de­mia nasi­la się, więc nasza odpo­wiedź musi być zde­cy­do­wa­na — mówił pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki na kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Kolej­ne restryk­cje są bar­dzo potrzeb­ne; chro­ni­my tym samym służ­bę zdro­wia, chro­ni­my też oby­wa­te­li, chro­ni­my ludzi przed tra­gicz­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi pan­de­mii — powiedział.

Mora­wiec­ki ogło­sił, że od sobo­ty do 29 listo­pa­da zamknię­te będą insty­tu­cje kul­tu­ry. Cho­dzi o kina, teatry, muzea, gale­rie sztu­ki, domy kul­tu­ry i ogni­ska muzycz­ne. Chce­my zmniej­szyć ruch spo­łecz­ny, chce­my zmniej­szyć mobil­ność spo­łecz­ną. To jest — zda­niem wszyst­kich spe­cja­li­stów — dzi­siaj już wia­do­mo jedy­ny naj­bar­dziej sku­tecz­ny spo­sób. Zostań­my w domu, ogra­nicz­my mobil­ność, kon­tak­ty spo­łecz­ne, to na pew­no pomo­że w reali­za­cji stra­te­gii wal­ki z pan­de­mią — powie­dział szef rządu.

Reklama

Naucza­nie zdal­ne  obo­wią­zy­wać będzie rów­nież  uczniów klas 1–3 szkół pod­sta­wo­wych. Spe­cjal­ny 500-zło­to­wy bon na zakup sprzę­tu do pra­cy zdal­nej otrzy­ma­ją nauczy­cie­le. To mogą być kamer­ki, inny sprzęt elek­tro­nicz­ny, któ­ry może się przy­dać nauczy­cie­lom jest w tym przy­pad­ku nie­zbęd­ny, żeby w jak naj­bar­dziej sku­tecz­ny spo­sób pro­wa­dzić pra­cę zdal­ną — wyja­śnił Mora­wiec­ki. Zmia­ny nie obej­mu­ją dzie­ci w przedszkolach.

Od sobo­ty do 29 listo­pa­da będą mogły dzia­łać tyl­ko wybra­ne skle­py w gale­riach han­dlo­wych — m.in. dro­ge­rie, apte­ki, skle­py spo­żyw­cze i usłu­gi. Pozo­sta­łe mają zostać zamknięte.

Nowe restryk­cje doty­czą tak­że kościo­łów. Do 29 listo­pa­da będzie mogła w nich prze­by­wać 1 oso­ba na 15 metrów kwadratowych.

W mniej­szych skle­pach — poni­żej 100 metrów kwa­dra­to­wych będzie mogła prze­by­wać tyl­ko jed­na oso­ba na 10 metrów kwa­dra­to­wych, a w więk­szych pozo­sta­je do 15 osób -

Od sobo­ty obiek­ty hote­lar­skie w Pol­sce będą otwar­te tyl­ko dla gości odby­wa­ją­cych podró­że służbowe.

Mora­wiec­ki dodał, że kolej­ny krok to naro­do­wa kwarantanna

Jeże­li epi­de­mia dotknie powy­żej 50 przy­pad­ków na 100 tys. miesz­kań­ców, włą­cza­my ten bar­dzo ostry hamu­lec bez­pie­czeń­stwa; jeże­li jed­nak prze­kro­czy 70–75 przy­pad­ków na 100 tys., to będzie­my musie­li wdro­żyć zasa­dy naro­do­wej kwa­ran­tan­ny — bar­dzo zasad­ni­cze zaka­zy prze­miesz­cza­nia się, poru­sza­nia się i wszel­kie zaka­zy, któ­re umoż­li­wią nam reali­za­cję sce­na­riu­sza, któ­ry jest naj­bar­dziej potrzeb­ny — powie­dział premier.