Toron­to Regio­nal Real Esta­te Board poda­je, że  agen­ci nie­ru­cho­mo­ści sprze­da­li w paź­dzier­ni­ku rekor­do­wą licz­bę 10563 domów, co ozna­cza wzrost o 25,1 proc. w porów­na­niu z paź­dzier­ni­kiem 2019 r.,

Śred­nia cena sprze­da­ży domów wynio­sła w paź­dzier­ni­ku 968 318 dola­rów, o 13,7 pro­cent wię­cej niż śred­nia z paź­dzier­ni­ka ubie­głe­go roku, któ­ra wyno­si­ła 851 877 dolarów.

Głów­ny ana­li­tyk ryn­ko­wy fir­my TRREB, Jason Mer­cer, mówi, że rynek miesz­ka­nio­wy osią­gnął ten sam poziom co w zeszłym roku, pomi­mo pra­wie zatrzy­ma­nia sprze­da­ży domów tej wio­sny, kie­dy roz­po­czę­ła się blo­ka­da COVID-19.

Reklama

Jed­nak pan­de­mia odcią­gnę­ła kupu­ją­cych od miesz­kań w śród­mie­ściu Toron­to i skie­ro­wa­ła się ku bar­dziej prze­stron­nym domom jed­no­ro­dzin­nym z podwór­ka­mi, twier­dzi pre­zes zarzą­du Lisa Patel.

Sprze­daż miesz­kań wzro­sła w sumie o 2,2% w porów­na­niu z tym okre­sem w zeszłym roku, ale spa­dła o 8,5% w Toron­to i wzro­sła o 28,4% na przedmieściach.