Bieg Nie­pod­le­gło­ści Toron­to 2020

W nie­dzie­lę 8 listo­pa­da w par­ku Pade­rew­skie­go nale­żą­cym do Sto­wa­rzy­sze­nia Wete­ra­nów Armii Pol­skiej odby­ły się — ogra­ni­czo­ne z uwa­gi na zarzą­dze­nia władz — obcho­dy pol­skie­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści zor­ga­ni­zo­wa­nie przez Zwią­zek Pola­ków w Kanadzie.

Jed­nym z wyda­rzeń był Bieg Nie­pod­le­gło­ści w wyko­na­niu przed­sta­wi­cie­li Polo­nii kana­dyj­skiej na Olim­pia­dę Polo­nij­ną — Team Cana­da. Bie­gli Jerzy Dąbro­wa oraz Michał i Oskar Ossowscy

 

reklama